شما این محصولات را انتخاب کرده اید

سبد خرید

شناسه پست: 16468
بازدید: 1704

طرح جامع (راهبردی-ساختاری) شهر کرج 1392

حوزه شهری کرج شهریار با 1016 کیلومتر مربع وسعت، یکی از حوزه گانه مجموعه شهری تهران در غرب استان تهران و شرق استان البرز است که از لحاظ مساحت و جمعیت دومین حوزه پس از  تهران است. این حوزه از شرق با حوزههای شهری تهران و اسلامشهر ـ رباط کریم و از غرب با حوزههای اشتهارد و هشتگرد مجاور است، در شمال آن ارتفاعات البرز مرکزی بین دو رودخانه کرج و کردان و در جنوب آن های شوره ها و دشت ناهمواری زار دهستان اخترآباد قرار دارد .

کلانشهر کرج، بزرگترین کانون شهری استان ا لبرز محسوب می شود.. وسعت و جمعیت کنونی کرج، در چارچوب همسایگی آن با شهر تهران، زاده انتقال و تسری مسائل و مشکلات تهران به آن است. رشد شتابان جمعیت و گسترش روزافزون سطح زیر پوشش بافت شهری کرج، همانا نمود دیگر فرایند جذب جمعیت به مرکز سیاسی ـ خدماتی کشور است. به طوریکه در نبود فرصتها و امکانات اسکان در مرکز (تهران) به ناگزیر در نزدیکترین فاصله از آن و در شهر کرج مستقر شده است. این فرایند، با یک ساختار سلسله مراتبی، در گام نخست در مجهزترین کانون شهری همجوار تهران ـ کرج ـ و در گامهای بعدی، با کاهش فرصتها و امکانات اسکان در آن، در شهرهای کوچکتر و روستاها به وقوع میپیوندد. در فایل حاضر طرح جامع (راهبردی-ساختاری) شهر کرج 1392 ارائه می گردد. این طرح شامل 4 گزارش (خلاصه گزارش، مطالعات شهر و حوزه نفوذ ، ظوابط و مقررات و بازنگری طرح تفصیلی ) و 6 نقشه است. نقشه ها با کیفیت بالا ارائه می گردد.

فهرست گزارشات طرح جامع (راهبردی-ساختاری) شهر کرج 1392

1- طرح جامع (راهبردی ـ ساختاری) شهر کرجخلاصه گزارش (37 صفحه)

چشمانداز توسعه شهر کرج براساس تصویر آرمانی برای توسعه شهر در افق طرح ) (1400به صورت زیر خواهد بود :

شهری؛ پایدار و تضمین کننده بهبود کیفیت زندگی که با حفاظت از محیط طبیعی و محیط زیستشهری، به ویژه باغها و رود ـ درهها و استفاده از بازیافت زمینهای با کاربری ناسازگار موجود در محدوده قانونی، محیطی سالم و ایمن برای
شهروندان فراهم خواهد کرد.
شهری؛ تامین کننده خدمات برتر در سطح حوزه کرج ـ شهریار که گردشگری، آموزش عالی و پژوهش و خدمات متنوع کلان شهری پایههای اصلی توسعه آن را شکل میدهد.
شهری؛ با فرصتهای اقتصادی یک کلانشهر در زمینه سرمایهگذاری و اشتغال که، همپیوند با واحدهای پژوهشی و دانشگاهی، از یک سو، و مجموعههای مجهز گردشگری و فراغتی، از سوی دیگر، ایجاد میگردد.
شهری؛ با خودبسندگی نسبی که تعادل میان عرصههای سکونت، خدمات و اشتغال در آن تامین میشود و نزدیکی نسبی محلهای زندگی، کار و فعالیت آنرا از وضعیت غالب خوابگاهی خارج میکند.
شهری؛ مطلوب برای فعالیتهای گردشگری و تفریحی و گذران اوقات فراغت که با امکان پاسخگویی به نیاز ساکنان حوزه و کلان شهر تهران، بهرهگیری هوشمندانه و اقتصادیتر از ثروتهای طبیعی و محیطی این شهر و پیرامون آن تقویت میشود.

2- طرح جامع (راهبردی ـ ساختاری) شهر کرج:  ظوابط و مقررات (104 صفحه)

سند ضوابط و مقررات، مهمترین سند اجرایی به منظور تحقق چشـمانـداز، اهـداف و راهبردهـای بلندمـدت توسـعه و عمران شهر و ابزاری برای هدایت و کنترل تحولات کالبدی و ساماندهی شهر بر اساس نظام پهنهبندی اسـت. در ایـن سند، ابتدا ضوابط عام برای سطح شهر و سپس، ضوابط خاص هر یک از پهنههای استفاده از اراضی، تبیین میگردد. در نظام پهنهبندی، محدودهی هریک از پهنهها و زیرپهنههای استفاده از اراضی، بر مبنای مؤلفههای کالبـدی )شـامل میزان تراکم، سطح اشغال و تعداد طبقات(، جمعیتپذیری )مانند تراکم و تعـداد واحـدهای مسـکونی( و کـم و کیـف ها عملکرد )مانند کاربری، کارکرد یا تناسب فعالیتهای مجاز و مشروط( متمایز میشوند تا نحوه اسـتفاده از اراضـی و ساخت و ساز، به مقتضای الزامات هر محدوده، سامان یابد.

3- شهر کرج( ساختاری -راهبردی)طرح جامع؛ مطالعات شهر و حوزه نفوذ (183 صفحه)

حوزه شهری کرج شهریار با 1016های شهری نه کیلومتر مربع وسعت، یکی از حوزه گانه مجموعه شهری تهران در غرب استان تهران و شرق استان البرز است که از لحاظ مساحت و جمعیت دومین حوزه پس از  تهران است.
این حوزه از شرق با حوزههای شهری تهران و اسلامشهر ـ رباط کریم و از غرب با حوزههای اشتهارد و هشتگرد مجاور است. همچنین در شمال آن ارتفاعات البرز مرکزی بین دو رودخانه کرج و کردان و در جنوب آن های شوره ها و دشت ناهمواری زار دهستان اخترآباد قرار دارد.
حوزه از بخشهای شهری چهار شهرستان کرج، شهریار، ملارد و قدس شکل گرفته و حدود درصد 30 مساحت دو شهرستان را پوشش میدهد. به نحوی که دهستانهای گرمدره، کمالآباد و محمدآباد را از بخش مرکزی شهرستان کرج و دهستانهای جوقین، رزکان، فردوس، قائمآباد، مویز و سعیدآباد را از بخش مرکزی در برمیگیرد. همچنین دهستانهای ملارد شمالی و جنوبی، بیبی سکینه را از بخش ملارد واقع در شهرستان ملارد و های دهستان های جوی و دانش را از بخش قدس واقع در شهرستان قدس دربر می گیرد.

4- بازنگری طرح تفصیلی کرج (108 صفحه)

نقشه های طرح جامع کرج 1392

  1. پهنه بندی استفاده از اراضی شهر کرج
  2. انطباق پهنه های پیشنهادی بر کاربری موجود کرج
  3. انطباق پهنه بندی شهر بر روی حریم
  4. انطباق شبکه معابر کرج با شبکه معابر حوزه
  5. ساختار شبکه ارتباطی کرج
  6. محدوده طرح های توسعه شهری
طرح جامع کرج 1392
طرح جامع کرج 1392
طرح جامع کرج 1392
طرح جامع کرج 1392
طرح جامع کرج 1392

برای دانلود طرح جامع (راهبردی-ساختاری) شهر کرج 1392 اینجا کلیک کنید

 دانلود جدیدترین نقشه (لایه gis) تقسیمات سیاسی استان های ایران 1400