شما این محصولات را انتخاب کرده اید

سبد خرید

فیلتر براساس قیمت:

دانلود جدیدترین نقشه شیپ فایل مرز محلات شهر تهران
metadata-base
metadata-base
شیپ فایل مرز محلات شهر تهران در فایل حاضر شیپ فایل مرز محلات شهر تهران ارائه می گردد. شیپ فایل مرز محلات شهر تهران بر اساس اخرین تقسیمات صورت گرفته در شهر تهران است. این لایه شامل 354 محله از محلات مناطق 22 گانه شهر تهران است.  
985 نمایش
5.0
17,500تومان
دانلود شیپ فایل بلوک های آماری منطقه 22 شهر تهران 1395
29% تخفیف
metadata-base
metadata-base
شیپ فایل بلوک های آماری منطقه 22 شهر تهران 1395 در فایل حاضر شیپ فایل بلوک های آماری منطقه 22 کلانشهر تهران به طور کامل برای  بلوک آماری منطقه 22 شهر تهران ارائه می گردد. فایل حاضر شامل 113 فیلد آماری بر اساس آخرین سرشماری مرکز آمار در سال 1395 برای منطقه 22 شهر تهران […]
1272 نمایش
5.0
28,500تومان
دانلود شیپ فایل بلوک های آماری منطقه 21 شهر تهران 1395
29% تخفیف
metadata-base
metadata-base
شیپ فایل بلوک های آماری منطقه 21 شهر تهران 1395 در فایل حاضر شیپ فایل بلوک های آماری منطقه 21 کلانشهر تهران به طور کامل برای  بلوک آماری منطقه 21 شهر تهران ارائه می گردد. فایل حاضر شامل 113 فیلد آماری بر اساس آخرین سرشماری مرکز آمار در سال 1395 برای منطقه 21 شهر تهران […]
1309 نمایش
5.0
28,500تومان
دانلود شیپ فایل بلوک های آماری منطقه 20 شهر تهران 1395
29% تخفیف
metadata-base
metadata-base
شیپ فایل بلوک های آماری منطقه 20 شهر تهران 1395 در فایل حاضر شیپ فایل بلوک های آماری منطقه 20 کلانشهر تهران به طور کامل برای  بلوک آماری منطقه 20 شهر تهران ارائه می گردد. فایل حاضر شامل 113 فیلد آماری بر اساس آخرین سرشماری مرکز آمار در سال 1395 برای منطقه 20 شهر تهران […]
1253 نمایش
5.0
28,500تومان
دانلود شیپ فایل بلوک های آماری منطقه 19 شهر تهران 1395
29% تخفیف
metadata-base
metadata-base
شیپ فایل بلوک های آماری منطقه 19 شهر تهران 1395 در فایل حاضر شیپ فایل بلوک های آماری منطقه 19 کلانشهر تهران به طور کامل برای  بلوک آماری منطقه 19 شهر تهران ارائه می گردد. فایل حاضر شامل 113 فیلد آماری بر اساس آخرین سرشماری مرکز آمار در سال 1395 برای منطقه 19 شهر تهران […]
551 نمایش
5.0
28,500تومان
دانلود شیپ فایل بلوک های آماری منطقه 18 شهر تهران 1395
29% تخفیف
metadata-base
metadata-base
شیپ فایل بلوک های آماری منطقه 18 شهر تهران 1395 در فایل حاضر شیپ فایل بلوک های آماری منطقه 18 کلانشهر تهران به طور کامل برای  بلوک آماری منطقه 18 شهر تهران ارائه می گردد. فایل حاضر شامل 113 فیلد آماری بر اساس آخرین سرشماری مرکز آمار در سال 1395 برای منطقه 18 شهر تهران […]
851 نمایش
5.0
28,500تومان
دانلود شیپ فایل بلوک های آماری منطقه 17 شهر تهران 1395
29% تخفیف
metadata-base
metadata-base
شیپ فایل بلوک های آماری منطقه 17 شهر تهران 1395 در فایل حاضر شیپ فایل بلوک های آماری منطقه 17 کلانشهر تهران به طور کامل برای  بلوک آماری منطقه 17 شهر تهران ارائه می گردد. فایل حاضر شامل 113 فیلد آماری بر اساس آخرین سرشماری مرکز آمار در سال 1395 برای منطقه 17 شهر تهران […]
1053 نمایش
5.0
28,500تومان
دانلود شیپ فایل بلوک های آماری منطقه 16 شهر تهران 1395
29% تخفیف
metadata-base
metadata-base
شیپ فایل بلوک های آماری منطقه 16 شهر تهران 1395 در فایل حاضر شیپ فایل بلوک های آماری منطقه 16 کلانشهر تهران به طور کامل برای  بلوک آماری منطقه 16 شهر تهران ارائه می گردد. فایل حاضر شامل 113 فیلد آماری بر اساس آخرین سرشماری مرکز آمار در سال 1395 برای منطقه 16 شهر تهران […]
1076 نمایش
5.0
28,500تومان
دانلود شیپ فایل بلوک های آماری منطقه 15 شهر تهران 1395
29% تخفیف
metadata-base
metadata-base
شیپ فایل بلوک های آماری منطقه 15 شهر تهران 1395 در فایل حاضر شیپ فایل بلوک های آماری منطقه 15 کلانشهر تهران به طور کامل برای  بلوک آماری منطقه 15 شهر تهران ارائه می گردد. فایل حاضر شامل 113 فیلد آماری بر اساس آخرین سرشماری مرکز آمار در سال 1395 برای منطقه 15 شهر تهران […]
1145 نمایش
5.0
28,500تومان
دانلود شیپ فایل بلوک های آماری منطقه 14 شهر تهران 1395
29% تخفیف
metadata-base
metadata-base
شیپ فایل بلوک های آماری منطقه 14 شهر تهران 1395 در فایل حاضر شیپ فایل بلوک های آماری منطقه 14 کلانشهر تهران به طور کامل برای  بلوک آماری منطقه 14 شهر تهران ارائه می گردد. فایل حاضر شامل 113 فیلد آماری بر اساس آخرین سرشماری مرکز آمار در سال 1395 برای منطقه 14 شهر تهران […]
1281 نمایش
5.0
28,500تومان
دانلود شیپ فایل بلوک های آماری منطقه 12 شهر تهران 1395
29% تخفیف
metadata-base
metadata-base
شیپ فایل بلوک های آماری منطقه 12 شهر تهران 1395 در فایل حاضر شیپ فایل بلوک های آماری منطقه 12 کلانشهر تهران به طور کامل برای  بلوک آماری منطقه 12 شهر تهران ارائه می گردد. فایل حاضر شامل 113 فیلد آماری بر اساس آخرین سرشماری مرکز آمار در سال 1395 برای منطقه 12 شهر تهران […]
934 نمایش
5.0
28,500تومان
دانلود شیپ فایل بلوک های آماری منطقه 11 شهر تهران 1395
29% تخفیف
metadata-base
metadata-base
شیپ فایل بلوک های آماری منطقه 11 شهر تهران 1395 در فایل حاضر شیپ فایل بلوک های آماری منطقه 11 کلانشهر تهران به طور کامل برای  بلوک آماری منطقه 11 شهر تهران ارائه می گردد. فایل حاضر شامل 113 فیلد آماری بر اساس آخرین سرشماری مرکز آمار در سال 1395 برای منطقه 11 شهر تهران […]
1153 نمایش
5.0
28,500تومان