شما این محصولات را انتخاب کرده اید

سبد خرید

دانلود طرح توسعه و عمران (جامع) شهر تبریز 1395 دانلود طرح توسعه و عمران (جامع) شهر تبریز 1395
دانلود طرح توسعه و عمران (جامع) شهر تبریز 1395 دانلود طرح توسعه و عمران (جامع) شهر تبریز 1395

دانلود طرح توسعه و عمران (جامع) شهر تبریز 1395

امتیاز مشتریان: 5.0 از 1 رای
1162 نمایش
29,500تومان

طـرح تـوسعـه و عمـران شهـر تبـریـز

در فایل حاضر جدیدترین طرح جامع (طـرح تـوسعـه و عمـران) شهر تبریز برای سال 1395 ارائه می گردد. این طرح در 6 چلد شامل بررسی و شناخت شهر تبریز (1370 صفحه)، مرحله دوم: تجزیه و تحلیل و استنتاج از بررسیهای طـرح تـوسعـه و عمـران شهـر تبـریـز (600 صفحه)، ضوابط و مقررات طرح جامع تبریز (196 صفحه)، مرحله سوم: طرحها و برنامه های پیشنهادی طـرح تـوسعـه و عمـران شهـر تبـریـز (379 صفحه)، گزارش حوزه نفوذ طـرح تـوسعـه و عمـران شهـر تبـریـز (315 صفحه) و ملاحظات پدافند غیرعامل طرح جامع تبریز (171 صفحه) ارائه می گردد. همچنین در این فایل نقشه های طرح جامع تبریز 1395 با کیفیت بالا شمال 30 نقشه ارائه می گردد. 

 

فهرست مطالب طـرح تـوسعـه و عمـران شهـر تبـریـز 1395

بررسی و شناخت شهر تبریز (1370 صفحه)

بررسی و شناخت شهر
-3-1شناخت تاریخچه، علل پیدایش، چگونگی توسعه شهر و رشد آن در ادوار گذشته
-3-2موقعیت جغرافیایی و اقلیمی شهر
-3-3خصوصیات جمعیتی، اجتماعی و فرهنگی شهر

 

مرحله دوم: تجزیه و تحلیل و استنتاج از بررسیها

تجزیه و تحلیل واستنتاج از بررسیها
-4-1شناسایی مسایل منطقه کلانشهری (شهر و حوزه نفوذ آن)
-4-2معرفی و تحلیل وضعیت سناریوهای چشم انداز حوزه نفوذ (منطقه کلانشهری)
-4-3ارزیابی سناریوهای چشم اندداز در منطقده کلانشدهری (شدهر و حدوزه نفدوذ) و تددوین اهددا کلان توسعه آن
-4-3-3-1اهدا کلان طرح در منطقه کلانشهری (حوزه نفوذ)
-4-3-3-2اهدا کلان طرح در شهر تبریز
-4-5نتایج مربوط به شهر


ضوابط و مقررات طرح جامع تبریز

8کلیات ضوابط و مقررات ساختمانی و شهرسازی در شهر و مناطق خاص شهری
-5-2-18-1اصول پایه و اساس طرح
-5-2-18-2آستانه های مغایرت اساسی طرح جامع شهر تبریز
-5-2-18-3ضوابط خاص طراحی شهری
-5-2-18-14منطقه بندی اراضی
-5-2-18-5ضوابط احداث بنا در محدوده شهر تبریز
-5-2-18-6ضوابط ساخت و ساز در حریم شهر تبریز
پیوست شماره :1مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص ضوابط و مقررات ارتقا کیفی سیما و منظر شهری 

پیوست شماره : 2ضوابط و مقررات شهرسازی و معماری برای افراد معلول جسمی-حرکتی
مصوب مورخ (78/9/22بازنگری در مصوبه مورخ
پیوست شماره : 3جدول ضوابط و مقررات استقرار فعالیت های براساس هروه هما و رده همای زی مت محیطی به تفکیک مجاز، مشروط و ممنوع

مرحله سوم: طرحها و برنامه های پیشنهادی

تهیه طرحها و برنامه های عمرانی شهر و حوزه نفوذ آن
-5-1تهیه طرحها و برنامههای مربوط به حوزه نفوذ شهر
-5-2تهیه طرح توسعه و عمران شهر (طرح توسعه البدی شهر)
-5-3تهیه برنامههای توسعه و عمران شهر

 

گزارش حوزه نفوذ

بررسی حوزه نفوذ
-2-2منابع طبیعی (جنگلها، مراتع، منابع آب و غیره)
-2-2-1بررسی کلان پوشش کاربری اراضی در حوزه نفوذ
-2-3شناخت ملاحظنات پدافنند غیرعامنل در حنوزه نفنوذ (تهدیندات طبیعنی، تاسیسنات و ت هین ات، فضایی
کالبدی، اجتماعی اقتصادی)-2-4تعداد و نحوه استقرار آبادیها در حوزه نفوذ
-2-4-1تعداد و نحوه استقرار آبادیها به لحاظ تقسیمات سیاسی
-2-5کلیات وضع ارتباطات و سیستو حمل و نقل بین تبری و حوزه نفوذ

 

ملاحظات پدافند غیرعامل طرح جامع تبریز

شناخت کلی ملاحظات پدافند غیرعامل
-1-1تعاريف و واژگان
-…
-2شناخت کلی ملاحظات پدافند غیرعامل در سطح منطقه (استان)
-3شناخت ملاحظات پدافند غیرعامل در حوزه نفوذ (تهديدات طبیعی، تاسیسات و تجهیزات، فضاايی
کالبدي، اجتماعی اقتصادي)
-4شناخت تهديدات طبیعی (ملاحظات پدافند غیرعامل) شهر و حريم آن
-5شناخت تهديدات اجتماعی (ملاحظات پدافند غیرعامل) شهر و حريم آن
-6شناخت تهديدات (ملاحظات پدافند غیرعامل) کالبدي شهر و حريم آن
-7تحلیل ملاحظات پدافند غیرعامل در سطح شهر و حريم آن 134
-8ايده کلی پدافند غیرعامل شهر تبريز براساس دستورالعمل جديد سازمان پدافند غیرعامل 15

نقشه های طرح جامع شهر تبریز 1395

نقشه های طرح جامع شامل 30 نقشه با کیفیت بالا به صورت jpeg با حجم 150 مگابایت است. نقشه های طرح جامع تبریز موجود در این فایل به شرح زیر است:

 1. نقشه کاربری اراضی وضع موجود شهر تبریز 1395
 2. نقشه کاربری اراضی پیشنهادی شهر تبریز 1395
 3. نقشه اساس طرح جامع 1395
 4. نقشه پهنه بندی حریم شهر تبریز 1395
 5. نقشه تفكيك وظايف شهرداري و ساير سازمانهاي مسئول شهر تبریز
 6. نقشه جهات عمومي شيب در معابر شهر تبریز
 7. نقشه تراكم خالص و ناخالص جمعيتي پيشنهادي شهر تبریز
 8. نقشه تراکم ساختمانی پیشنهادی شهر تبریز
 9. نقشه محدوده و حریم شهر تبریز
 10. نقشه عرصه هاي مصوب تاريخي شهر
 11. نقشه كاربري اراضي پيشنهادي شهر تبریز 1395
 12. نقشه كاربري اراضي وضع موجود در حريم ملاك عمل شهر تبریز
 13. نقشه جهات عمومي شيب معابر وضع موجود شهر تبریز
 14. نقشه سلسله مراتب شبكه ارتباطي وضع موجود شهر تبریز
 15. نقشه نوع سازه و کیفیت ابنیه شهر تبریز
 16. نقشه محلات عرفي (محله بندی) شهر تبریز
 17. نقشه توسعه ادواری شهر تبریز
 18. نقشه عرصه هاي مصوب تاريخي شهر تبریز
 19. نقشه شيب اراضي شهر تبریز
 20. نقشه سطح بندي ارتفاعی شهر تبریز
 21. نقشه اولويت بندي اجراي طرح هاي موضوعي و موضع شهر تبریز
 22. نقشه پدافند غير عامل در حريم شهر تبریز
 23. نقشه طرح هاي موضوعي و موضعي شهر تبریز
 24. نقشه محدوده تقسيمات شهری شهر تبریز
 25. نقشه تقسيمات سياسي شهر تبریز
 26. نقشه پدافند غير عامل در محدوده شهر تبریز
 27. نقشه قيمت اراضي (قیمت منطقه ای زمین) در شهر تبریز 1395
 28. نقشه تراكم ساختماني وضع موجود شهر تبریز
 29. نقشه درجه بندي و عرض معابر شهر تبریز
 30. نقشه تراكم خالص و ناخالص جمعيتي موجود شهر تبریز

دانلود نقشه های طرح جامع شهر تبریز 1395

نمونه ای از نقشه های طرح توسعه و عمران شهر تبریز 1395

برای دیدن تصاویر در ابعاد بزرگتر بر روی گالری تصاویر در سمت چپ صفحه کلکی کنید.

کاربری اراضی پیشنهادی تبریز 1395 نقشه میزان باسوادی زنان تبریز 1395 شعاع آسیب رسانی و خطرزای شهر تبریز کاربری اراضی شهر تبریز 1395 توزیع و پراکنش اراضی ساخته شده شهر تبریز تراکم جمعیت پیشنهادی طرح جامع تبریز 1395 تراکم خالص جمعیتی تبریز نقشه بعد خانوار شهر تبریز نقشه تجهیزات و تاسسیات خطرناک شهر تبریز 1395  نقشه آسیب پذیری شهر تبریز پهنه بندی سکونتگاه های غیررسمی تبریز

 

دانلود جدیدترین شیپ فایل کاربری اراضی شهر تبریز + به همراه 13 لایه اطلاعاتی بنا

روشهای پشتیبانی

جهت ارسال تیکت جدید باید وارد حساب کاربری خود شوید.
1162 نمایش
29,500تومان
مزایای شما از این خرید:
دسترسی دائم به محصول تا ابد
پشتیبانی سریع
دانلود طرح توسعه و عمران (جامع) شهر تبریز 1395
امتیاز مشتریان: 5 از 1 رای
تعداد پارت: 6 فایل pdf
اندازه: 280 مگابایت
فرمت: PDF-jpeg
زبان: فارسی
استپ: شهرسازی
برگزارکننده: دیجی دیتا
به روز شده در:

سایر محصولات metadata-base Other Products

دانلود جدیدترین نقشه شیپ فایل مرز محلات شهر تهران
metadata-base
metadata-base
شیپ فایل مرز محلات شهر تهران در فایل حاضر شیپ فایل مرز محلات شهر تهران ارائه می گردد. شیپ فایل مرز محلات شهر تهران بر اساس اخرین تقسیمات صورت گرفته در شهر تهران است. این لایه شامل 354 محله از محلات مناطق 22 گانه شهر تهران است.  
991 نمایش
5.0
17,500تومان
دانلود جدیدترین نقشه های تقسیمات سیاسی ایران 1400 (شیپ فایل)
15% تخفیف
metadata-base
metadata-base
تقسیمات سیاسی ایران 1400 تقسیمات سیاسی کشور سطوح مختلفی را در بر دارد. این سطوح از بالاترین سطح تا پایین ترین عبارت انداز: استان، شهرستان، بخش و دهستان. بدینگونه که هر استان از چند شهرستان، هر شهرستان از چند بخش و هر بخش از چند دهستان تشکیل میشود. لازم به ذکر است که هر [...]
1277 نمایش
5.0
85,000تومان
پاورپوینت باغشهر ابنزر هاوارد
metadata-base
metadata-base
باغشهر ابنزر هاوارد در فایل حاضر پاورپوینت باغشهر در 22 اسلاید ارائه می گردد. باغشهر ایده رادیکالی ابنزر هاوارد در رهایی از مشکلات شهرهای صنعتی است. در واقع جهت رهایی از مشکلات شهرهای صنعتی دیدگاه های مختلفی ارائه گردید. دیدگاه اصلاح گرایی و دیدگاه رادیکالی از جمله آن است. [...]
907 نمایش
5.0
5,000تومان
پاورپوینت جایگاه زمین در فضا
metadata-base
metadata-base
جایگاه زمین در فضا در فایل حاضر پاورپوینت جایگاه زمین در فضا در 102 اسلاید ارائه می گردد.   فهرست مطالب   نمونه ای از اسلایدها        
1009 نمایش
5.0
6,500تومان

محصولات مرتبط Related Products

پاورپوینت باغشهر ابنزر هاوارد
metadata-base
metadata-base
باغشهر ابنزر هاوارد در فایل حاضر پاورپوینت باغشهر در 22 اسلاید ارائه می گردد. باغشهر ایده رادیکالی ابنزر هاوارد در رهایی از مشکلات شهرهای صنعتی است. در واقع جهت رهایی از مشکلات شهرهای صنعتی دیدگاه های مختلفی ارائه گردید. دیدگاه اصلاح گرایی و دیدگاه رادیکالی از جمله آن است. [...]
907 نمایش
5.0
5,000تومان
دانلود طرح جامع شهر جدید گلبهار 1395
metadata-base
metadata-base
طرح جامع شهر جدید گلبهار مطابق مصوبه اسفند ماه 1364 دولت، احداث 12 شهر جدید در کشور تصویب گردید. شهر جدید گلبهار، به عنوان یکی از 12شهر جدید مطرح و تهیه طرح آن به منظور پاسخگویی به نیاز مسکن سرریز جمعیت شهر مشهد و ساماندهی به اسکان و استقرار جمعیت و فعالیت در منطقه شهری […]
976 نمایش
5.0
24,500تومان
دانلود جدیدترین شیپ فایل کاربری اراضی شهر تبریز + به همراه 13 لایه اطلاعاتی بنا
metadata-base
metadata-base
شیپ فایل کاربری اراضی شهر تبریز در فایل حاضر جدیدترین شیپ فایل کاربری اراضی شهر تبریز در 13 لایه اطلاعاتی ارائه می گردد. از لایه حاضر می توان 13 نقشه اطلاعاتی بدست آورد. همچنین تحلیل مرتبط را در نرم افزار GIS یا سایر نرم افزارها انجام داد. با توجه به وجود لایه تعداد طبقات [...]
1344 نمایش
5.0
44,500تومان
طرح جامع سنندج 1385 + نقشه ها
ژئودیتابیس ژئودیتابیس
ژئودیتابیس ژئودیتابیس
طرح جامع سنندج 1385 طرح جامع (توسعه و عمران) شهر سند هدایت و راهبری تحولات کالبدی-فضایی و الگوی کاربری اراضی شهر در طول دوره طرح است. پیشنهادات این طرح ها از یکسو تابع ضوابط و مقررات و پیشنهادات فرادست خود در زمینه نقش و عملکرد شهر و حوزه گسترش توسعه فیزیکی آن است. از سوی [...]
1309 نمایش
5.0
24,500تومان