شما این محصولات را انتخاب کرده اید

سبد خرید

دانلود طرح توسعه و عمران (جامع) شهر تبریز 1395 + آلبوم نقشه‌ها دانلود طرح توسعه و عمران (جامع) شهر تبریز 1395 + آلبوم نقشه‌ها
دانلود طرح توسعه و عمران (جامع) شهر تبریز 1395 + آلبوم نقشه‌ها دانلود طرح توسعه و عمران (جامع) شهر تبریز 1395 + آلبوم نقشه‌ها

دانلود طرح توسعه و عمران (جامع) شهر تبریز 1395 + آلبوم نقشه‌ها

امتیاز مشتریان: 5.0 از 1 رای
21% تخفیف
39,500تومان

طـرح تـوسعـه و عمـران شهـر تبـریـز

در فایل حاضر جدیدترین طرح جامع (طـرح تـوسعـه و عمـران) شهر تبریز برای سال 1395 ارائه می گردد. این طرح در 6 چلد شامل بررسی و شناخت شهر تبریز (1370 صفحه)، مرحله دوم: تجزیه و تحلیل و استنتاج از بررسیهای طـرح تـوسعـه و عمـران شهـر تبـریـز (600 صفحه)، ضوابط و مقررات طرح جامع تبریز (196 صفحه)، مرحله سوم: طرحها و برنامه های پیشنهادی طـرح تـوسعـه و عمـران شهـر تبـریـز (379 صفحه)، گزارش حوزه نفوذ طـرح تـوسعـه و عمـران شهـر تبـریـز (315 صفحه) و ملاحظات پدافند غیرعامل طرح جامع تبریز (171 صفحه) ارائه می گردد. همچنین در این فایل نقشه های طرح جامع تبریز 1395 با کیفیت بالا شمال 30 نقشه ارائه می گردد. 

 

فهرست مطالب طـرح تـوسعـه و عمـران شهـر تبـریـز 1395

بررسی و شناخت شهر تبریز (1370 صفحه)

بررسی و شناخت شهر
-3-1شناخت تاریخچه، علل پیدایش، چگونگی توسعه شهر و رشد آن در ادوار گذشته
-3-2موقعیت جغرافیایی و اقلیمی شهر
-3-3خصوصیات جمعیتی، اجتماعی و فرهنگی شهر

 

مرحله دوم: تجزیه و تحلیل و استنتاج از بررسیها

تجزیه و تحلیل واستنتاج از بررسیها
-4-1شناسایی مسایل منطقه کلانشهری (شهر و حوزه نفوذ آن)
-4-2معرفی و تحلیل وضعیت سناریوهای چشم انداز حوزه نفوذ (منطقه کلانشهری)
-4-3ارزیابی سناریوهای چشم اندداز در منطقده کلانشدهری (شدهر و حدوزه نفدوذ) و تددوین اهددا کلان توسعه آن
-4-3-3-1اهدا کلان طرح در منطقه کلانشهری (حوزه نفوذ)
-4-3-3-2اهدا کلان طرح در شهر تبریز
-4-5نتایج مربوط به شهر


ضوابط و مقررات طرح جامع تبریز

8کلیات ضوابط و مقررات ساختمانی و شهرسازی در شهر و مناطق خاص شهری
-5-2-18-1اصول پایه و اساس طرح
-5-2-18-2آستانه های مغایرت اساسی طرح جامع شهر تبریز
-5-2-18-3ضوابط خاص طراحی شهری
-5-2-18-14منطقه بندی اراضی
-5-2-18-5ضوابط احداث بنا در محدوده شهر تبریز
-5-2-18-6ضوابط ساخت و ساز در حریم شهر تبریز
پیوست شماره :1مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص ضوابط و مقررات ارتقا کیفی سیما و منظر شهری 

پیوست شماره : 2ضوابط و مقررات شهرسازی و معماری برای افراد معلول جسمی-حرکتی
مصوب مورخ (78/9/22بازنگری در مصوبه مورخ
پیوست شماره : 3جدول ضوابط و مقررات استقرار فعالیت های براساس هروه هما و رده همای زی مت محیطی به تفکیک مجاز، مشروط و ممنوع

مرحله سوم: طرحها و برنامه های پیشنهادی

تهیه طرحها و برنامه های عمرانی شهر و حوزه نفوذ آن
-5-1تهیه طرحها و برنامههای مربوط به حوزه نفوذ شهر
-5-2تهیه طرح توسعه و عمران شهر (طرح توسعه البدی شهر)
-5-3تهیه برنامههای توسعه و عمران شهر

 

گزارش حوزه نفوذ

بررسی حوزه نفوذ
-2-2منابع طبیعی (جنگلها، مراتع، منابع آب و غیره)
-2-2-1بررسی کلان پوشش کاربری اراضی در حوزه نفوذ
-2-3شناخت ملاحظنات پدافنند غیرعامنل در حنوزه نفنوذ (تهدیندات طبیعنی، تاسیسنات و ت هین ات، فضایی
کالبدی، اجتماعی اقتصادی)-2-4تعداد و نحوه استقرار آبادیها در حوزه نفوذ
-2-4-1تعداد و نحوه استقرار آبادیها به لحاظ تقسیمات سیاسی
-2-5کلیات وضع ارتباطات و سیستو حمل و نقل بین تبری و حوزه نفوذ

 

ملاحظات پدافند غیرعامل طرح جامع تبریز

شناخت کلی ملاحظات پدافند غیرعامل
-1-1تعاریف و واژگان
-…
-2شناخت کلی ملاحظات پدافند غیرعامل در سطح منطقه (استان)
-3شناخت ملاحظات پدافند غیرعامل در حوزه نفوذ (تهدیدات طبیعی، تاسیسات و تجهیزات، فضاایی
کالبدی، اجتماعی اقتصادی)
-4شناخت تهدیدات طبیعی (ملاحظات پدافند غیرعامل) شهر و حریم آن
-5شناخت تهدیدات اجتماعی (ملاحظات پدافند غیرعامل) شهر و حریم آن
-6شناخت تهدیدات (ملاحظات پدافند غیرعامل) کالبدی شهر و حریم آن
-7تحلیل ملاحظات پدافند غیرعامل در سطح شهر و حریم آن 134
-8ایده کلی پدافند غیرعامل شهر تبریز براساس دستورالعمل جدید سازمان پدافند غیرعامل 15

نقشه های طرح جامع شهر تبریز 1395

نقشه های طرح جامع شامل 30 نقشه با کیفیت بالا به صورت jpeg با حجم 150 مگابایت است. نقشه های طرح جامع تبریز موجود در این فایل به شرح زیر است:

 1. نقشه کاربری اراضی وضع موجود شهر تبریز 1395
 2. نقشه کاربری اراضی پیشنهادی شهر تبریز 1395
 3. نقشه اساس طرح جامع 1395
 4. نقشه پهنه بندی حریم شهر تبریز 1395
 5. نقشه تفکیک وظایف شهرداری و سایر سازمانهای مسئول شهر تبریز
 6. نقشه جهات عمومی شیب در معابر شهر تبریز
 7. نقشه تراکم خالص و ناخالص جمعیتی پیشنهادی شهر تبریز
 8. نقشه تراکم ساختمانی پیشنهادی شهر تبریز
 9. نقشه محدوده و حریم شهر تبریز
 10. نقشه عرصه های مصوب تاریخی شهر
 11. نقشه کاربری اراضی پیشنهادی شهر تبریز 1395
 12. نقشه کاربری اراضی وضع موجود در حریم ملاک عمل شهر تبریز
 13. نقشه جهات عمومی شیب معابر وضع موجود شهر تبریز
 14. نقشه سلسله مراتب شبکه ارتباطی وضع موجود شهر تبریز
 15. نقشه نوع سازه و کیفیت ابنیه شهر تبریز
 16. نقشه محلات عرفی (محله بندی) شهر تبریز
 17. نقشه توسعه ادواری شهر تبریز
 18. نقشه عرصه های مصوب تاریخی شهر تبریز
 19. نقشه شیب اراضی شهر تبریز
 20. نقشه سطح بندی ارتفاعی شهر تبریز
 21. نقشه اولویت بندی اجرای طرح های موضوعی و موضع شهر تبریز
 22. نقشه پدافند غیر عامل در حریم شهر تبریز
 23. نقشه طرح های موضوعی و موضعی شهر تبریز
 24. نقشه محدوده تقسیمات شهری شهر تبریز
 25. نقشه تقسیمات سیاسی شهر تبریز
 26. نقشه پدافند غیر عامل در محدوده شهر تبریز
 27. نقشه قیمت اراضی (قیمت منطقه ای زمین) در شهر تبریز 1395
 28. نقشه تراکم ساختمانی وضع موجود شهر تبریز
 29. نقشه درجه بندی و عرض معابر شهر تبریز
 30. نقشه تراکم خالص و ناخالص جمعیتی موجود شهر تبریز

دانلود نقشه های طرح جامع شهر تبریز 1395

نمونه ای از نقشه های طرح توسعه و عمران شهر تبریز 1395

برای دیدن تصاویر در ابعاد بزرگتر بر روی گالری تصاویر در سمت چپ صفحه کلکی کنید.

کاربری اراضی پیشنهادی تبریز 1395 نقشه میزان باسوادی زنان تبریز 1395 شعاع آسیب رسانی و خطرزای شهر تبریز کاربری اراضی شهر تبریز 1395 توزیع و پراکنش اراضی ساخته شده شهر تبریز تراکم جمعیت پیشنهادی طرح جامع تبریز 1395 تراکم خالص جمعیتی تبریز نقشه بعد خانوار شهر تبریز نقشه تجهیزات و تاسسیات خطرناک شهر تبریز 1395  نقشه آسیب پذیری شهر تبریز پهنه بندی سکونتگاه های غیررسمی تبریز

دانلود جدیدترین شیپ فایل کاربری اراضی شهر تبریز + به همراه 13 لایه اطلاعاتی بنا

روشهای پشتیبانی

جهت ارسال تیکت جدید باید وارد حساب کاربری خود شوید.
21% تخفیف
39,500تومان
مزایای شما از این خرید:
دسترسی همیشگی
پشتیبانی 24 ساعته
بعد از پرداخت مستقیم به صفحه دانلود محصول هدایت می شود.
بعد از پرداخت همچنین فایل محصول برای شما ایمیل می گردد.
برای خرید محصول نیازی به ثبت نام نیست.
برای دسترسی همیشگی به محصول، در فرایند خرید تیک گزینه ایجاد حساب کاربری را بزنید تا از حساب کاریری همیشه به محصول دسترسی داشته باشید.
دانلود طرح توسعه و عمران (جامع) شهر تبریز 1395 + آلبوم نقشه‌ها
امتیاز مشتریان: 5 از 1 رای
تعداد پارت: 6 فایل pdf و 30 عنوان نقشه
اندازه: 280 مگابایت
فرمت: PDF-jpeg
زبان: فارسی
استپ: شهرسازی
برگزارکننده: دیجی دیتا
به روز شده در:

سایر محصولات metadatabase Other Products

دانلود طرح جامع سیه چشمه 1390
28% تخفیف
metadatabase
metadatabase
طرح جامع سیه چشمه 1390 در فایل حاضر طرح جامع سیه چشمه 1390 ارائه می گردد. طرح جامع سیه چشمه 1390 یک محصول کاربردی و ارزشمند برای کاربرانی است که به دنبال اطلاعات دقیق و تفصیلی  این شهر هستند. این طرح شامل 4 گزارش در حجم 19 مگابایت است. فهرست گزارش های طرح جامع سیه […]
4 نمایش
5.0
14,500تومان
دانلود طرح جامع سلماس 1383 + آلبوم نقشه ها
28% تخفیف
metadatabase
metadatabase
طرح جامع سلماس 1383 در فایل حاضر طرح جامع سلماس 1383 ارائه می گردد. طرح جامع سلماس 1383 یک محصول کاربردی و ارزشمند برای کاربرانی است که به دنبال اطلاعات دقیق و تفصیلی  این شهر هستند. این طرح شامل 6 گزارش و  30 نقشه در حجم 190 مگابایت است. طرح توسعه و عمران یا جامع […]
7 نمایش
5.0
14,500تومان
دانلود طرح جامع تکاب 1390 + آلبوم نقشه ها
28% تخفیف
metadatabase
metadatabase
طرح جامع تکاب 1390 در فایل حاضر طرح جامع تکاب 1390 ارائه می گردد. طرح جامع تکاب 1390 یک محصول کاربردی و ارزشمند برای کاربرانی است که به دنبال اطلاعات دقیق و تفصیلی  این شهر هستند. این طرح شامل 4 گزارش و  29 نقشه در حجم 171 مگابایت است. طرح توسعه و عمران یا جامع […]
8 نمایش
5.0
14,500تومان
دانلود طرح جامع پیرانشهر 1390
28% تخفیف
metadatabase
metadatabase
طرح جامع پیرانشهر 1390 در فایل حاضر طرح جامع پیرانشهر 1390 ارائه می گردد. طرح جامع پیرانشهر 1390 یک محصول کاربردی و ارزشمند برای کاربرانی است که به دنبال اطلاعات دقیق و تفصیلی  این شهر هستند. این طرح شامل 2 گزارش در حجم 63 مگابایت است. طرح توسعه و عمران یا جامع برای تدوین [...]
11 نمایش
5.0
14,500تومان

محصولات مرتبط Related Products

دانلود طرح جامع سیه چشمه 1390
28% تخفیف
metadatabase
metadatabase
طرح جامع سیه چشمه 1390 در فایل حاضر طرح جامع سیه چشمه 1390 ارائه می گردد. طرح جامع سیه چشمه 1390 یک محصول کاربردی و ارزشمند برای کاربرانی است که به دنبال اطلاعات دقیق و تفصیلی  این شهر هستند. این طرح شامل 4 گزارش در حجم 19 مگابایت است. فهرست گزارش های طرح جامع سیه […]
4 نمایش
5.0
14,500تومان
دانلود طرح جامع سلماس 1383 + آلبوم نقشه ها
28% تخفیف
metadatabase
metadatabase
طرح جامع سلماس 1383 در فایل حاضر طرح جامع سلماس 1383 ارائه می گردد. طرح جامع سلماس 1383 یک محصول کاربردی و ارزشمند برای کاربرانی است که به دنبال اطلاعات دقیق و تفصیلی  این شهر هستند. این طرح شامل 6 گزارش و  30 نقشه در حجم 190 مگابایت است. طرح توسعه و عمران یا جامع […]
7 نمایش
5.0
14,500تومان
دانلود طرح جامع تکاب 1390 + آلبوم نقشه ها
28% تخفیف
metadatabase
metadatabase
طرح جامع تکاب 1390 در فایل حاضر طرح جامع تکاب 1390 ارائه می گردد. طرح جامع تکاب 1390 یک محصول کاربردی و ارزشمند برای کاربرانی است که به دنبال اطلاعات دقیق و تفصیلی  این شهر هستند. این طرح شامل 4 گزارش و  29 نقشه در حجم 171 مگابایت است. طرح توسعه و عمران یا جامع […]
8 نمایش
5.0
14,500تومان
دانلود طرح جامع پیرانشهر 1390
28% تخفیف
metadatabase
metadatabase
طرح جامع پیرانشهر 1390 در فایل حاضر طرح جامع پیرانشهر 1390 ارائه می گردد. طرح جامع پیرانشهر 1390 یک محصول کاربردی و ارزشمند برای کاربرانی است که به دنبال اطلاعات دقیق و تفصیلی  این شهر هستند. این طرح شامل 2 گزارش در حجم 63 مگابایت است. طرح توسعه و عمران یا جامع برای تدوین [...]
11 نمایش
5.0
14,500تومان
12065 شناسه محصول
1933 نمایش