شما این محصولات را انتخاب کرده اید

سبد خرید

شیپ فایل بلوک های آماری مشهد 1390 شیپ فایل بلوک های آماری مشهد 1390
شیپ فایل بلوک های آماری مشهد 1390 شیپ فایل بلوک های آماری مشهد 1390

شیپ فایل بلوک های آماری مشهد 1390

امتیاز مشتریان: 5.0 از 1 رای
16% تخفیف
29,500تومان

شیپ فایل بلوک آماری

تهیه یک نقشه موضوعی به مقیاس 1:2000 مهم ترین هدف از نقشه‌های آماری شهری و آبادی بلوکه می‌باشد.  راهنمایی مأمورین سرشماری و آمارگیری در سطح شهرها و آبادی‌های از اهداف نقشه بلوکی است. در این نقشه‌ها بلوک‌های ساختمانی و مراکز مسکونی در قالب بلوک آماری آورده می‌شوند. برای بدست آوردن اطلاعات آماری در سطح محله یا محدوده معینی از شهر می توان به آدرس آماری بلوکهای آن محدوده مراجعه کرد. اطلاعات آماری بر اساس نقشه هاي آماری جمع آوری می شود. نقشه های مورد استفاده مرکز آمار ایران شامل نقشه های شهری و روستایی می باشد که در دو فرمت اتوکد و GIS تهیه می شود.  در این فایل شیپ فایل بلوک های آماری کل شهر مشهد بر اساس سرشماری نفوس و مسکن سال 1390 ارائه می گردد. فایل حاضر حاوی دو لایه خانوار و مسکن می باشد که لایه خانوار شامل 279 فیلد آماری و لایه مسکن شامل 173 فیلد آماری به همراه فایل راهنمای اکسل می باشد.

 

فهرست اطلاعات موجود در شیپ فایل بلوک های آماری مشهد 1390

اطلاعات خانوار شهر مشهد

 • جمعيت كل 1
 • تعداد مرد 2
 • تعداد زن 3
 • جمعيت  6ساله و بيشتر-كل 4
 • جمعيت  6ساله و بيشتر-مرد 5
 • جمعيت  6ساله و بيشتر-زن 6
 • جمعيت  0-4ساله -كل 7
 • جمعيت  5-9ساله -كل 8
 • جمعيت  10-14ساله -كل 9
 • جمعيت  15-19ساله -كل 10
 • جمعيت  20-24ساله -كل 11
 • جمعيت  25-29ساله -كل 12
 • جمعيت  30-34ساله -كل 13
 • جمعيت  35-39ساله -كل 14
 • جمعيت  40-44ساله -كل 15
 • جمعيت  45-49ساله -كل 16
 • جمعيت  50-54ساله -كل 17
 • جمعيت  55-59ساله -كل 18
 • جمعيت  60-64ساله -كل 19
 • جمعيت  65ساله و بيشتر -كل 20
 • جمعيت نامشخص  5-0ساله -كل 21
 • جمعيت نامشخص  9-6ساله -كل 22
 • جمعيت نامشخص  10ساله و بيشتر -كل 23
 • جمعيت  0-4ساله -مرد 24
 • جمعيت  5-9ساله -مرد 25
 • جمعيت  10-14ساله -مرد 26
 • جمعيت  15-19ساله -مرد 27
 • جمعيت  20-24ساله -مرد 28
 • جمعيت  25-29ساله -مرد 29
 • جمعيت  30-34ساله -مرد 30
 • جمعيت  35-39ساله -مرد 31
 • جمعيت  40-44ساله -مرد 32
 • جمعيت  45-49ساله -مرد 33
 • جمعيت  50-54ساله -مرد 34
 • جمعيت  55-59ساله -مرد 35
 • جمعيت  60-64ساله -مرد 36
 • جمعيت  65ساله و بيشتر -مرد 37
 • جمعيت نامشخص  5-0ساله -مرد 38
 • جمعيت نامشخص  9-6ساله -مرد 39
 • جمعيت نامشخص  10ساله و بيشتر -مرد 40
 • جمعيت  0-4ساله -زن 41
 • جمعيت  5-9ساله -زن 42
 • جمعيت  10-14ساله -زن 43
 • جمعيت  15-19ساله -زن 44
 • جمعيت  20-24ساله -زن 45
 • عنوان قلم آماری سرشماری عمومی نفوس و مسکن 1390 جمعيت 25-29ساله -زن 46
 • جمعيت  30-34ساله -زن 47
 • جمعيت  35-39ساله -زن 48
 • جمعيت  40-44ساله -زن 49
 • جمعيت  45-49ساله -زن 50
 • جمعيت  50-54ساله -زن 51
 • جمعيت  55-59ساله -زن 52
 • جمعيت  60-64ساله -زن 53
 • جمعيت  65ساله و بيشتر -زن 54
 • جمعيت نامشخص  5-0ساله -زن 55
 • جمعيت نامشخص  9-6ساله -زن 56
 • جمعيت نامشخص  10ساله و بيشتر -زن 57
 • جمعيت  6ساله و بيشتر باسواد-كل 58
 • جمعيت  6ساله وبيشترباسواد-مرد 59
 • جمعيت  6ساله وبيشترباسواد-زن 60
 • جمعيت  6ساله وبيشتربي سواد-كل 61
 • جمعيت  6ساله وبيشتربي سواد-مرد 62
 • جمعيت  6ساله وبيشتربي سواد-زن 63
 • جمعيت  6ساله وبيشتروضع سواد اظهارنشده-كل 64
 • جمعيت  6ساله وبيشتروضع سواد اظهارنشده-مرد 65
 • جمعيت  6ساله وبيشتروضع سواد اظهارنشده-زن 66
 • جمعيت محصل در ايران 67
 • جمعيت محصل در خارج از ايران 68
 • جمعيت غيرمحصل 69
 • محصلين دوره ابتدايى- داخل و خارج كشور 70
 • محصلين دوره راهنمايى- داخل و خارج كشور 71
 • محصلين دوره متوسطه- داخل و خارج كشور 72
 • محصلين دوره پيش دانشگاهى- داخل و خارج كشور 73
 • محصلين دوره عالى- داخل و خارج كشور 74
 • محصلين دوره سوادآموزى بزرگسالان- داخل كشور 75
 • محصلين دوره سايردوره هاى تحصيلى نامشخص واظهارنشده- داخل و خارج كشور 76
 • باسوادان غيرمحصل ابتدايى 77
 • باسوادان غيرمحصل راهنمايى 78
 • باسوادان غيرمحصل متوسطه 79
 • باسوادان غيرمحصل پيش دانشگاهى 80
 • باسوادان غيرمحصل عالى 81
 • باسوادان غيرمحصل سوادآموزى بزرگسالان 82
 • باسوادان غيرمحصل سايردوره هاى تحصيلى نامشخص واظهارنشده 83
 • محصلان اول ابتدايى- داخل كشور 84
 • محصلان دوم ابتدايى- داخل كشور 85
 • محصلان سوم ابتدايى- داخل كشور 86
 • محصلان چهارم ابتدايى- داخل كشور 87
 • محصلان پنجم ابتدايى- داخل كشور 88
 • محصلان اظهارنشده ابتدايى- داخل كشور 89
 • محصلان اول راهنمايى- داخل كشور 90
 • محصلان دوم راهنمايى- داخل كشور 91
 • محصلان سوم راهنمايى- داخل كشور 92محصلان اظهارنشده راهنمايى- داخل كشور 93
 • محصلان اول متوسطه- داخل كشور 94
 • محصلان دوم متوسطه- داخل كشور 95
 • محصلان سوم متوسطه- داخل كشور 96
 • محصلان اظهار نشده متوسطه- داخل كشور 97
 • محصلان پيش دانشگاهي- داخل كشور 98
 • دانشجويان فوق ديپلم- داخل كشور 100
 • دانشجويان ليسانس- داخل كشور 101
 • دانشجويان فوق ليسانس ودكترای حرفه ای- داخل كشور 102
 • دانشجويان دكترای تخصصي- داخل كشور 103
 • دانشجويان اظهارنشده- داخل كشور 104
 • فارغ التحصيلان فوق ديپلم 105
 • فارغ التحصيلان ليسانس 106
 • فارغ التحصيلان فوق ليسانس ودكترای حرفه ای 107
 • فارغ التحصيلان دكترای تخصصي وفوق دكترا 108
 • فارغ التحصيلان اظهارنشده 109
 • دانشجويان در رشتههای علوم تربيتي 110
 • دانشجويان در رشتههای علوم انساني وهنر 111
 • دانشجويان در رشتههای علوم اجتماعي ،بازرگاني وحقوق 112
 • دانشجويان در رشتههای علوم ، رياضي و كامپيوتر 113
 • دانشجويان در رشتههای مهندسي ، توليد وساخت 114
 • دانشجويان در رشتههای كشاورزی و دامپزشکي 115
 • دانشجويان در رشتههای بهداشت و رفاه (بهزيستي ) 116
 • دانشجويان در رشتههای خدمات 117
 • دانشجويان در رشتههای نامشخص ، اظهارنشده 118
 • فارغ التحصيل در رشتههای علوم تربيتي 119
 • فارغ التحصيل در رشتههای علوم انساني وهنر 120
 • فارغ التحصيل در رشتههای علوم اجتماعي ،بازرگاني وحقوق 121
 • فارغ التحصيل در رشتههای علوم ، رياضي و كامپيوتر 122
 • فارغ التحصيل در رشتههای مهندسي ، توليد وساخت 123
 • فارغ التحصيل در رشتههای كشاورزی و دامپزشکي 124
 • فارغ التحصيل در رشتههای بهداشت و رفاه (بهزيستي ) 125
 • فارغ التحصيل در رشتههای خدمات 126
 • فارغ التحصيل در رشتههای نامشخص، اظهارنشده 127
 • جمعيت محصل كه محل تحصيل آنهادرهمين شهر يا آبادی است-كل 128
 • جمعيت محصل كه محل تحصيل آنهادرهمين شهريا آبادی است-مرد 129
 • جمعيت محصل كه محل تحصيل آنهادرهمين شهريا آبادی است-زن 130
 • جمعيت محصل كه محل تحصيل آنهادرشهرديگراست-كل 131
 • جمعيت محصل كه محل تحصيل آنهادرشهرديگراست-مرد 132
 • جمعيت محصل كه محل تحصيل آنهادرشهرديگراست-زن 133
 • جمعيت محصل كه محل تحصيل آنهادرآبادی ديگراست-كل 134
 • جمعيت محصل كه محل تحصيل آنهادرآبادی ديگراست-مرد 135
 • جمعيت محصل كه محل تحصيل آنهادرآبادی ديگراست-زن 136
 • جمعيت محصل كه محل تحصيل آنها اظهارنشده است-كل 137
 • جمعيت محصل كه محل تحصيل آنهااظهارنشده است-مرد 138
 • جمعيت محصل كه محل تحصيل آنهااظهارنشده است-زن 139جمعيت  10ساله وبيشتر-كل 140
 • جمعيت  10ساله وبيشتر-مرد 141
 • جمعيت  10ساله وبيشتر-زن 142
 • مهاجران واردشده-كل 143
 • مهاجران واردشده-مرد 144
 • مهاجران واردشده-زن 145
 • شاغلان  10ساله وبيشتر-كل 146
 • شاغلان  10-14ساله-كل 147
 • شاغلان  15-24ساله-كل 148
 • شاغلان  15-29ساله-كل 149
 • شاغلان30ساله وبيشتر-كل 150
 • بيکاران  10ساله وبيشتر-كل 151
 • بيکاران  10-14ساله-كل 152
 • بيکاران  15-24ساله-كل 153
 • بيکاران  15-29ساله-كل 154
 • بيکاران30ساله وبيشتر-كل 155
 • جمعيت 10ساله وبيشترغيرفعال محصل-كل 156
 • جمعيت 10ساله وبيشتردارای درآمدبدون كار-كل 157
 • جمعيت 10ساله وبيشترخانه دار-كل 158
 • جمعيت 10ساله وبيشترساير-كل 159
 • شاغلان  10ساله وبيشتر-مرد 160
 • شاغلان  10-14ساله-مرد 161
 • شاغلان  15-24ساله-مرد 162
 • شاغلان  15-29ساله-مرد 163
 • شاغلان30ساله وبيشتر-مرد 164
 • بيکاران  10ساله وبيشتر-مرد 165
 • بيکاران  10-14ساله-مرد 166
 • بيکاران  15-24ساله-مرد 167
 • بيکاران  15-29ساله-مرد 168
 • بيکاران30ساله وبيشتر-مرد 169
 • جمعيت 10ساله وبيشترغيرفعال محصل-مرد 170
 • جمعيت 10ساله وبيشتردارای درآمدبدون كار-مرد 171
 • جمعيت 10ساله وبيشترخانه دار-مرد 172
 • جمعيت 10ساله وبيشترساير-مرد 173
 • شاغلان  10ساله وبيشتر-زن 174
 • شاغلان  10-14ساله-زن 175
 • شاغلان  15-24ساله-زن 176
 • شاغلان  15-29ساله-زن 177
 • شاغلان30ساله وبيشتر-زن 178
 • بيکاران  10ساله وبيشتر-زن 179
 • بيکاران  10-14ساله-زن 180
 • بيکاران  15-24ساله-زن 181
 • بيکاران  15-29ساله-زن 182
 • بيکاران30ساله وبيشتر-زن 183
 • جمعيت 10ساله وبيشترغيرفعال محصل-زن 184
 • جمعيت 10ساله وبيشتردارای درآمدبدون كار-زن 185
 • جمعيت 10ساله وبيشترخانه دار-زن 186جمعيت 10ساله وبيشترساير-زن 187
 • شاغلان در كشاورزى ، جنگلداری و ماهيگيری 188
 • شاغلان در استخراج معدن 189
 • شاغلان در صنعتي(ساخت) 190
 • شاغلان در كشت و صنعت 191
 • شاغلان در تامين برق ، گاز، بخار و تهويه هوا 192
 • شاغلان در آبرساني، مديريت پسماند، فاضلاب و فعاليتهای تصفيه 193
 • شاغلان در ساختمان 194
 • شاغلان در عمده فروشى ،خرده فروشى ،تعميروسايل نقليه موتورى و موتورسيکلت 195
 • شاغلان در حمل ونقل وانباردارى 196
 • شاغلان فعاليت های خدماتي مربوط به تامين جا و غذا 197
 • شاغلان در ارتباطات و اطلاعات 198
 • شاغلان در گروه مالي و بيمه 199
 • شاغلان در املاک و مستغلات 200
 • شاغلان در فعاليت های حرفه ای، علمي و فني 201
 • شاغلان در اداری و خدمات پشتيباني 202
 • شاغلان در آموزش 203
 • شاغلان در سلامت انسان و مددكارى اجتماعى 204
 • شاغلان در اداره عمومي و دفاع، تامين اجتماعي اجباری 205
 • شاغلان در هنر و سرگرمي 206
 • شاغلان در ساير فعاليت های خدماتي 207
 • ما
 • شاغلان در فعاليت هاى خانوارها به عنوان كارفر 208
 • شاغلان در سازمانهاوهيئت هاى برون مرزى 209
 • شاغلان در گروه نامشخص و اظهارنشده 210
 • شاغلان در گروه قانونگذاران ،مقامات عالى رتبه ومديران 211
 • شاغلان در گروه متخصصان 212
 • شاغلان در گروه تکنسين هاودستياران 213
 • شاغلان در گروه كارمندان امورادارى ودفترى 214
 • شاغلان در گروه كاركنان خدماتى وفروشندگان 215
 • شاغلان در گروه كاركنان ماهركشاورزى ،جنگلدارى وماهيگيرى 216
 • شاغلان در گروه صنعتگران وكاركنان مشاغل مربوط 217
 • شاغلان در گروه متصديان ،مونتاژكاران ماشين آلات ودستگاه هاورانندگان وسايل نقليه 218
 • شاغلان در گروه كارگران ساده 219
 • شاغلان در گروه سايرواظهارنشده 220
 • شاغلان كارفر 221
 • شاغلان كاركن مستقل 222
 • شاغلان مزدوحقوق بگير بخش عمومي 223
 • شاغلان مزدوحقوق بگير بخش خصوصي 224
 • شاغلان مزدوحقوق بگير بخش تعاوني 225
 • شاغلان كاركن فاميلى بدون مزد 226
 • شاغلان اظهارنشده 227
 • جمعيت شاغل كه محل كار آنهادرهمين شهريا آبادی است-كل 228
 • جمعيت شاغل كه محل كار آنهادرهمين شهريا آبادی است-مرد 229
 • جمعيت شاغل كه محل كار آنهادرهمين شهريا آبادی است-زن 230
 • جمعيت شاغل كه محل كار آنهادرشهرديگراست-كل 231جمعيت شاغل كه محل كار آنهادرشهرديگراست-مرد 232
 • جمعيت شاغل كه محل كار آنهادرشهرديگراست-زن 233
 • جمعيت شاغل كه محل كار آنهادرآبادی ديگراست-كل 234
 • جمعيت شاغل كه محل كار آنهادرآبادی ديگراست-مرد 235
 • جمعيت شاغل كه محل كار آنهادرآبادی ديگراست-زن 236
 • جمعيت شاغل كه محل كار آنها اظهارنشده است-كل 237
 • جمعيت شاغل كه محل كار آنهااظهارنشده است-مرد 238
 • جمعيت شاغل كه محل كار آنهااظهارنشده است-زن 239
 • وضع اقامت-حاضر 240
 • وضع اقامت-غايب موقت 241
 • وضع اقامت-خارج ازكشوربرای كارياتحصيل 242
 • وضع اقامت-ساير 243
 • وضع اقامت-اظهارنشده 244
 • جمعيت ساكن متولددرشهر يا آبادی محل اقامت-كل 245
 • جمعيت ساكن متولددرشهرديگر-كل 246
 • جمعيت ساكن متولددرآبادی ديگر-كل 247
 • جمعيت ساكن متولددرخارج ازكشور-كل 248
 • جمعيت ساكن متولداظهارنشده-كل 249
 • جمعيت  10ساله وبيشتر حداقل يکبارازدواج كرده -كل 250
 • جمعيت  15-19ساله حداقل يکبارازدواج كرده -كل 251
 • وضع زناشوئي دارای همسر-كل 252
 • وضع زناشوئي بي همسربراثرفوت همسر-كل 253
 • وضع زناشوئي بي همسربراثرطلاق-كل 254
 • وضع زناشوئي هرگزازدواج نکرده-كل 255
 • جمعيت  50ساله وبيشتر هرگزازدواج نکرده-كل 256
 • وضع زناشوئي-اظهارنشده-كل 257
 • جمعيت  10ساله وبيشتر حداقل يکبارازدواج كرده -مرد 258
 • جمعيت  15-19ساله حداقل يکبارازدواج كرده -مرد 259
 • وضع زناشوئي دارای همسر-مرد 260
 • وضع زناشوئي بي همسربراثرفوت همسر-مرد 261
 • وضع زناشوئي بي همسربراثرطلاق-مرد 262
 • وضع زناشوئي هرگزازدواج نکرده-مرد 263
 • جمعيت  50ساله وبيشتر هرگزازدواج نکرده-مرد 264
 • وضع زناشوئي-اظهارنشده-مرد 265
 • جمعيت  10ساله وبيشتر حداقل يکبارازدواج كرده -زن 266
 • جمعيت  15-19ساله حداقل يکبارازدواج كرده -زن 267
 • وضع زناشوئي دارای همسر-زن 268
 • وضع زناشوئي بي همسربراثرفوت همسر-زن 269
 • وضع زناشوئي بي همسربراثرطلاق-زن 270
 • وضع زناشوئي هرگزازدواج نکرده-زن 271
 • جمعيت  50ساله وبيشتر هرگزازدواج نکرده-زن 272
 • وضع زناشوئي-اظهارنشده-زن 273
 • تعداد فرزندان زنده بدنيا آورده را اظهار نکرده 274
 • تعداد فرزندان زنده بدنيا آورده- پسر 275
 • تعداد فرزندان زنده بدنيا آورده- دختر 276
 • تعداد فرزندان در حال حاضرزنده – پسر 277
 • تعداد فرزندان در حال حاضرزنده – دختر 278تعداد كل فرزندان زنده بدنيا آورده در 365روز گذشته را اظهار نکرده 279
 • تعداد كل فرزندان زنده بدنيا آورده در 365روز گذشته- پسر 280
 • تعداد كل فرزندان زنده بدنيا آورده در 365روز گذشته- دختر 281
 • تعداد فرزندان زنده بدنيا آورده در 365روز گذشته در حال حاضر زنده- پسر 282
 • تعداد فرزندان زنده بدنيا آورده در 365روز گذشته در حال حاضر زنده- دختر 283
 • جمعيت معلول-كل 284
 • جمعيت معلول-مرد 285
 • جمعيت معلول-زن 286
 • جمعيت معلول بر حسب نوع معلوليت-نابينا 287
 • جمعيت معلول بر حسب نوع معلوليت-ناشنوا 288
 • جمعيت معلول بر حسب نوع معلوليت-اختلال درگفتاروصدا 289
 • جمعيت معلول بر حسب نوع معلوليت-قطع دست 290
 • جمعيت معلول بر حسب نوع معلوليت-نقص دست 291
 • جمعيت معلول بر حسب نوع معلوليت-قطع پا 292
 • جمعيت معلول بر حسب نوع معلوليت-نقص پا 293
 • جمعيت معلول بر حسب نوع معلوليت-نقص تنه 294
 • جمعيت معلول بر حسب نوع معلوليت-اختلال ذهنى 295
 • جمعيت معلول بر حسب نوع معلوليت-هيچکدام 296
 • جمعيت معلول بر حسب نوع معلوليت-اظهارنشده 29

اطلاعات مسکن شهر مشهد

 • تعدادخانوار
 • نوع خانوار-معمولي ساكن
 • نوع خانوار-معمولي غير ساكن
 • نوع خانوار-گروهي
 • نوع خانوار-موسسه اي
 • خانوارمعلول
 • تعداد خانوارهاي معمولي ساكن برحسب دراختيار داشتن موتور سيكلت
 • تعداد خانوارهاي معمولي ساكن برحسب دراختيار داشتن موتور سيكلت اظهار نشده سوال 1-45
 • تعداد خانوارهاي معمولي ساكن برحسب دراختيار داشتن خودروي سبك
 • تعداد خانوارهاي معمولي ساكن برحسب دراختيار داشتن خودروي سبك اظهار نشده سوال 2-45
 • تعداد خانوارهاي معمولي ساكن برحسب دراختيار داشتن رايانه در محل سكونت
 • تعداد خانوارهاي معمولي ساكن برحسب دراختيار داشتن رايانه در محل سكونت اظهار نشده سوال 3-45
 • تعداد خانوارهاي معمولي ساكن و گروهي برحسب عمده ترين سوخت مصرفي براي پخت و پز -گازطبيعى (شبكه عمومى )
 • تعداد خانوارهاي معمولي ساكن و گروهي برحسب عمده ترين سوخت مصرفي براي پخت و پز -گازمايع
 • تعداد خانوارهاي معمولي ساكن و گروهي برحسب عمده ترين سوخت مصرفي براي پخت و پز -نفت سفيد
 • تعداد خانوارهاي معمولي ساكن و گروهي برحسب عمده ترين سوخت مصرفي براي پخت و پز -برق
 • تعداد خانوارهاي معمولي ساكن و گروهي برحسب عمده ترين سوخت مصرفي براي پخت و پز -سوخت جامد(هيزم ،زغال، فضولات حيواني و…)
 • تعداد خانوارهاي معمولي ساكن و گروهي برحسب عمده ترين سوخت مصرفي براي پخت و پز -سايرسوخت ها
 • تعداد خانوارهاي معمولي ساكن و گروهي برحسب عمده ترين سوخت مصرفي براي پخت و پز -اظهارنشده  ما
 • تعداد خانوارهاي معمولي ساكن و گروهي برحسب عمده ترين سوخت مصرفي براي ايجاد گر – گازطبيعى (شبكه عمومى )
 • تعداد خانوارهاي معمولي ساكن و گروهي برحسب عمده ترين سوخت مصرفي براي ايجاد گر -گازمايع
 • تعداد خانوارهاي معمولي ساكن و گروهي برحسب عمده ترين سوخت مصرفي براي ايجاد گر – نفت سفيد
 • تعداد خانوارهاي معمولي ساكن و گروهي برحسب عمده ترين سوخت مصرفي براي ايجاد گر -گازوئيل
 • تعداد خانوارهاي معمولي ساكن و گروهي برحسب عمده ترين سوخت مصرفي براي ايجاد گر -برق
 • تعداد خانوارهاي معمولي ساكن و گروهي برحسب عمده ترين سوخت مصرفي براي ايجاد گر -سوخت جامد(هيزم ،زغال، فضولات حيواني و…)
 • تعداد خانوارهاي معمولي ساكن و گروهي برحسب عمده ترين سوخت مصرفي براي ايجاد گر -سايرسوخت ها
 • تعداد خانوارهاي معمولي ساكن و گروهي برحسب عمده ترين سوخت مصرفي براي ايجاد گر – هيچ كدام
 • تعداد خانوارهاي معمولي ساكن و گروهي برحسب عمده ترين سوخت مصرفي براي ايجاد گر -اظهارنشده
 • تعداد خانوارهاي معمولي ساكن و گروهي برحسب عمده ترين سوخت مصرفي براي تهيه آب گرم- گازطبيعى (شبكه عمومى )
 • تعداد خانوارهاي معمولي ساكن و گروهي برحسب عمده ترين سوخت مصرفي براي تهيه آب گرم-گازمايع
 • تعداد خانوارهاي معمولي ساكن و گروهي برحسب عمده ترين سوخت مصرفي براي تهيه آب گرم- نفت سفيد
 • تعداد خانوارهاي معمولي ساكن و گروهي برحسب عمده ترين سوخت مصرفي براي تهيه آب گرم-گازوئيل
 • تعداد خانوارهاي معمولي ساكن و گروهي برحسب عمده ترين سوخت مصرفي براي تهيه آب گرم-برق
 • تعداد خانوارهاي معمولي ساكن و گروهي برحسب عمده ترين سوخت مصرفي براي تهيه آب گرم-سوخت جامد(هيزم ،زغال، فضولات حيواني و…)
 • تعداد خانوارهاي معمولي ساكن و گروهي برحسب عمده ترين سوخت مصرفي براي تهيه آب گرم-سايرسوخت ها
 • تعداد خانوارهاي معمولي ساكن و گروهي برحسب عمده ترين سوخت مصرفي براي تهيه آب گرم- هيچ كدام
 • تعداد خانوارهاي معمولي ساكن و گروهي برحسب عمده ترين سوخت مصرفي براي تهيه آب گرم- اظهارنشده
 • عنوان قلم آماری سرشماری عمومی نفوس و مسکن 1390
 • تعداد خانوارهاي معمولي ساكن و گروهي برحسب عمده ترين منبع تامين آب مصرفي براي آشاميدن- شبكه آبرسانى عمومى شهرياآبادى
 • تعداد خانوارهاي معمولي ساكن و گروهي برحسب عمده ترين منبع تامين آب مصرفي براي آشاميدن- چاه ،چشمه ،قنات وآب انباربهسازى شده
 • تعداد خانوارهاي معمولي ساكن و گروهي برحسب عمده ترين منبع تامين آب مصرفي براي آشاميدن- چاه ،چشمه ،قنات وآب انباربهسازى نشده
 • تعداد خانوارهاي معمولي ساكن و گروهي برحسب عمده ترين منبع تامين آب مصرفي براي آشاميدن- تانكر(ثابت وسيار)
 • تعداد خانوارهاي معمولي ساكن و گروهي برحسب عمده ترين منبع تامين آب مصرفي براي آشاميدن- آب بسته بندى شده (بطرى ،گالن و )
 • تعداد خانوارهاي معمولي ساكن و گروهي برحسب عمده ترين منبع تامين آب مصرفي براي آشاميدن- رودخانه ،بركه ،جويبار،آب باران و
 • تعداد خانوارهاي معمولي ساكن و گروهي برحسب عمده ترين منبع تامين آب مصرفي براي آشاميدن- ساير
 • تعداد خانوارهاي معمولي ساكن و گروهي برحسب عمده ترين منبع تامين آب مصرفي براي آشاميدن- اظهارنشده
 • تعداد خانوارهاي معمولي ساكن و گروهي برحسب عمده ترين منبع تامين آب مصرفي براي پخت و پز- شبكه آبرسانى عمومى شهرياآبادى
 • تعداد خانوارهاي معمولي ساكن و گروهي برحسب عمده ترين منبع تامين آب مصرفي براي پخت و پز- چاه ،چشمه ،قنات وآب انباربهسازى شده
 • تعداد خانوارهاي معمولي ساكن و گروهي برحسب عمده ترين منبع تامين آب مصرفي براي پخت و پز- چاه ،چشمه ،قنات وآب انباربهسازى نشده
 • تعداد خانوارهاي معمولي ساكن و گروهي برحسب عمده ترين منبع تامين آب مصرفي براي پخت و پز- تانكر(ثابت وسيار)
 • تعداد خانوارهاي معمولي ساكن و گروهي برحسب عمده ترين منبع تامين آب مصرفي براي پخت و پز- آب بسته بندى شده (بطرى ،گالن و )
 • تعداد خانوارهاي معمولي ساكن و گروهي برحسب عمده ترين منبع تامين آب مصرفي براي پخت و پز- رودخانه ،بركه ،جويبار،آب باران و
 • تعداد خانوارهاي معمولي ساكن و گروهي برحسب عمده ترين منبع تامين آب مصرفي براي پخت و پز- ساير
 • تعداد خانوارهاي معمولي ساكن و گروهي برحسب عمده ترين منبع تامين آب مصرفي براي پخت و پز- اظهارنشده
 • تعداد خانوارهاي معمولي ساكن و گروهي برحسب عمده ترين منبع تامين آب مصرفي براي سايرمصارف-شبكه آبرسانى عمومى شهرياآبادى
 • تعداد خانوارهاي معمولي ساكن و گروهي برحسب عمده ترين منبع تامين آب مصرفي براي سايرمصارف-چاه ،چشمه ،قنات وآب انباربهسازى شده
 • تعداد خانوارهاي معمولي ساكن و گروهي برحسب عمده ترين منبع تامين آب مصرفي براي سايرمصارف-چاه ،چشمه ،قنات وآب انباربهسازى نشده
 • تعداد خانوارهاي معمولي ساكن و گروهي برحسب عمده ترين منبع تامين آب مصرفي براي سايرمصارف-تانكر(ثابت وسيار)
 • تعداد خانوارهاي معمولي ساكن و گروهي برحسب عمده ترين منبع تامين آب مصرفي براي سايرمصارف-رودخانه ،بركه ،جويبار،آب باران و
 • تعداد خانوارهاي معمولي ساكن و گروهي برحسب عمده ترين منبع تامين آب مصرفي براي سايرمصارف-ساير
 • تعداد خانوارهاي معمولي ساكن و گروهي برحسب عمده ترين منبع تامين آب مصرفي براي سايرمصارف-اظهارنشده
 • نوع محل سكونت خانوار-واحد مسكوني آپارتماني
 • نوع محل سكونت خانوار-واحد مسكوني غير آپارتماني
 • نوع محل سكونت خانوار-چادر
 • نوع محل سكونت خانوار-كپر
 • نوع محل سكونت خانوار-آلونك-زاغه و…
 • نوع محل سكونت خانوار-ساير
 • نوع محل سكونت خانوار-اظهار نشده
 • تعداد خانوار برحسب نحوه محل سكونت خانوار- ملكي زمين و بنا
 • تعداد خانوار برحسب نحوه محل سكونت خانوار- ملكي بنا(اعيان)
 • تعداد خانوار برحسب نحوه محل سكونت خانوار- استيجاري
 • تعداد خانوار برحسب نحوه محل سكونت خانوار- در برابر خدمت
 • تعداد خانوار برحسب نحوه محل سكونت خانوار- رايگان
 • تعداد خانوار برحسب نحوه محل سكونت خانوار- ساير
 • تعداد خانوار برحسب نحوه محل سكونت خانوار- اظهار نشده
 • تعداد اتاق، هال و پذيرايي، آشپزخانه غيراپن و … در اختيار خانوار- 1اتاق
 • تعداد اتاق، هال و پذيرايي، آشپزخانه غيراپن و … در اختيار خانوار- 2اتاق
 • تعداد اتاق، هال و پذيرايي، آشپزخانه غيراپن و … در اختيار خانوار- 3اتاق
 • تعداد اتاق، هال و پذيرايي، آشپزخانه غيراپن و … در اختيار خانوار- 4اتاق
 • تعداد اتاق، هال و پذيرايي، آشپزخانه غيراپن و … در اختيار خانوار- 5اتاق
 • تعداد اتاق، هال و پذيرايي، آشپزخانه غيراپن و … در اختيار خانوار- 6اتاق و بيشتر
 • تعداد واحدمسكوني معمولي داراي يك خانوارساكن درآن
 • تعداد واحدمسكوني معمولي داراي دو خانوارساكن درآن
 • تعداد واحدمسكوني معمولي داراي سه خانوارساكن وبيشتردرآن
 • امكانات و تسهيلات در واحد مسكوني – برق دارد
 • امكانات و تسهيلات در واحد مسكوني – برق اظهار نشده
 • امكانات و تسهيلات در واحد مسكوني – تلفن ثابت دارد
 • امكانات و تسهيلات در واحد مسكوني – تلفن ثابت اظهار نشده
 • امكانات و تسهيلات در واحد مسكوني – آب لوله كشي دارد
 • امكانات و تسهيلات در واحد مسكوني – آب لوله كشي اظهار نشده
 • امكانات و تسهيلات در واحد مسكوني – گاز لوله كشي دارد
 • امكانات و تسهيلات در واحد مسكوني – گاز لوله كشي اظهار نشده
 • امكانات و تسهيلات در واحد مسكوني – دستگاه حرارت مركزي دارد
 • امكانات و تسهيلات در واحد مسكوني – دستگاه حرارت مركزي اظهار نشده
 • امكانات و تسهيلات در واحد مسكوني – حرارت و برودت مركزي دارد
 • امكانات و تسهيلات در واحد مسكوني – حرارت و برودت مركزي اظهار نشده
 • امكانات و تسهيلات در واحد مسكوني – آشپزخانه دارد
 • امكانات و تسهيلات در واحد مسكوني – آشپزخانه اظهار نشده
 • امكانات و تسهيلات در واحد مسكوني – حمام دارد
 • امكانات و تسهيلات در واحد مسكوني – حمام اظهار نشده
 • امكانات و تسهيلات در واحد مسكوني – توالت دارد
 • امكانات و تسهيلات در واحد مسكوني – توالت اظهار نشده
 • امكانات و تسهيلات در واحد مسكوني – آب لوله كشي وبرق دارد
 • امكانات و تسهيلات در واحد مسكوني – آب لوله كشي و برق و تلفن ثابت دارد
 • امكانات و تسهيلات در واحد مسكوني – آب لوله كشي ،حمام و توالت دارد
 • امكانات و تسهيلات در واحد مسكوني – آشپزخانه ،حمام وتوالت دارد
 • امكانات و تسهيلات در واحد مسكوني – آْب لوله كشي،برق،تلفن ثابت وگازلوله كشي دارد
 • امكانات و تسهيلات در واحد مسكوني – همه امكانات وتسهيلات دارد
 • امكانات و تسهيلات در واحد مسكوني – هيچيك ازامكانات و تسهيلات
 • امكانات و تسهيلات در واحد مسكوني – امكانات و تسهيلات اظهارنشده
 • تعداد اتاق، هال و پذيرايي، آشپزخانه اپن، آشپزخانه غيراپن و ساير در واحد مسكوني – 1اتاق
 • تعداد اتاق، هال و پذيرايي، آشپزخانه اپن، آشپزخانه غيراپن و ساير در واحد مسكوني – 2اتاق
 • تعداد اتاق، هال و پذيرايي، آشپزخانه اپن، آشپزخانه غيراپن و ساير در واحد مسكوني – 3اتاق
 • تعداد اتاق، هال و پذيرايي، آشپزخانه اپن، آشپزخانه غيراپن و ساير در واحد مسكوني – 4اتاق
 • تعداد اتاق، هال و پذيرايي، آشپزخانه اپن، آشپزخانه غيراپن و ساير در واحد مسكوني – 5اتاق
 • تعداد اتاق، هال و پذيرايي، آشپزخانه اپن، آشپزخانه غيراپن و ساير در واحد مسكوني – 6اتاق و بيشتر
 • تعداد واحدمسكوني معمولي بامساحت 50مترمربع وكمتر
 • تعداد واحدمسكوني معمولي بامساحت 51تا 75مترمربع
 • تعداد واحدمسكوني معمولي بامساحت 76تا 80مترمربع
 • تعداد واحدمسكوني معمولي بامساحت 81تا 100مترمربع
 • تعداد واحدمسكوني معمولي بامساحت 101تا 150مترمربع
 • تعداد واحدمسكوني معمولي بامساحت151تا200مترمربع
 • تعداد واحدمسكوني معمولي بامساحت 201تا300مترمربع
 • تعداد واحدمسكوني معمولي بامساحت 301تا 500مترمربع
 • تعداد واحدمسكوني معمولي بامساحت 501مترمربع وبيشتر
 • مساحت زير بنا در واحد مسكوني اظهار نشده
 • تعداد واحدمسكوني معمولي اظهارنشده
 • تعداد واحدهاي مسكوني معمولي برحسب نوع اسكلت – اسكلت فلزي
 • تعداد واحدهاي مسكوني معمولي برحسب نوع اسكلت – بتن آرمه
 • تعداد واحدهاي مسكوني معمولي برحسب نوع اسكلت -ساير
 • تعداد واحدهاي مسكوني معمولي برحسب نوع اسكلت بنا ساير و مصالح عمده بكار رفته -آجر و آهن يا سنگ و آهن
 • تعداد واحدهاي مسكوني معمولي برحسب نوع اسكلت بنا ساير و مصالح عمده بكار رفته -آجر و چوب يا سنگ و چوب
 • تعداد واحدهاي مسكوني معمولي برحسب نوع اسكلت بنا ساير و مصالح عمده بكار رفته -بلوك سيمانى ( با هر نوع سقف)
 • تعداد واحدهاي مسكوني معمولي برحسب نوع اسكلت بنا ساير و مصالح عمده بكار رفته -تمام آجر يا سنگ و آجر
 • تعداد واحدهاي مسكوني معمولي برحسب نوع اسكلت بنا ساير و مصالح عمده بكار رفته -تمام چوب
 • تعداد واحدهاي مسكوني معمولي برحسب نوع اسكلت بنا ساير و مصالح عمده بكار رفته -خشت و چوب
 • تعداد واحدهاي مسكوني معمولي برحسب نوع اسكلت بنا ساير و مصالح عمده بكار رفته -خشت و گل
 • تعداد واحدهاي مسكوني معمولي برحسب نوع اسكلت بنا ساير و مصالح عمده بكار رفته -ساير
 • تعداد واحدهاي مسكوني معمولي برحسب نوع اسكلت بنا ساير و مصالح عمده بكار رفته – اظهارنشده
 • تعداد واحدهاي مسكوني معمولي سال اتمام -1390
 • تعداد واحدهاي مسكوني معمولي سال اتمام -1389
 • تعداد واحدهاي مسكوني معمولي سال اتمام -1388
 • تعداد واحدهاي مسكوني معمولي سال اتمام -1387
 • تعداد واحدهاي مسكوني معمولي سال اتمام -1386
 • تعداد واحدهاي مسكوني معمولي سال اتمام -1385
 • تعداد واحدهاي مسكوني معمولي سال اتمام – 1375تا 1384
 • تعداد واحدهاي مسكوني معمولي سال اتمام -1365تا 1374
 • تعداد واحدهاي مسكوني معمولي سال اتمام – 1355تا 1364
 • تعداد واحدهاي مسكوني معمولي سال اتمام – 1345تا 1354
 • تعداد واحدهاي مسكوني معمولي سال اتمام – قبل از 1345
 • تعداد واحدهاي مسكوني معمولي سال اتمام -اظهارنشده
 • تعداد واحدهاي مسكوني معمولي داراي توالت محل دفع فاضلاب توالت-شبكه عمومى فاضلاب
 • تعداد واحدهاي مسكوني معمولي محل دفع فاضلاب توالت-شبكه اختصاصى
 • تعداد واحدهاي مسكوني معمولي محل دفع فاضلاب توالت-چاه جذبى
 • تعداد واحدهاي مسكوني معمولي محل دفع فاضلاب توالت-مخزن ويژه فاضلاب
 • تعداد واحدهاي مسكوني معمولي محل دفع فاضلاب توالت- محيط اطراف
 • تعداد واحدهاي مسكوني معمولي محل دفع فاضلاب توالت-ساير
 • تعداد واحدهاي مسكوني معمولي محل دفع فاضلاب توالت-اظهارنشده
 • تعداد واحدهاي مسكوني معمولي فاقد توالت
 • تعداد واحدهاي مسكوني معمولي محل دفع پساب آشپزخانه-شبكه عمومى فاضلاب
 • تعداد واحدهاي مسكوني معمولي محل دفع پساب آشپزخانه -شبكه اختصاصى
 • تعداد واحدهاي مسكوني معمولي محل دفع پساب آشپزخانه -چاه جذبى
 • تعداد واحدهاي مسكوني معمولي محل دفع پساب آشپزخانه-مخزن ويژه فاضلاب
 • تعداد واحدهاي مسكوني معمولي محل دفع پساب آشپزخانه-محيط اطراف
 • تعداد واحدهاي مسكوني معمولي محل دفع پساب آشپزخانه-ساير
 • تعداد واحدهاي مسكوني معمولي محل دفع پساب آشپزخانه-اظهارنشده
 • تعداد واحدهاي مسكوني معمولي فاقد آشپزخانه
 • تعداد واحدهاي مسكوني معمولي محل دفع ساير پساب -شبكه عمومى فاضلاب
 • تعداد واحدهاي مسكوني معمولي محل دفع ساير پساب -شبكه اختصاصى
 • تعداد واحدهاي مسكوني معمولي محل دفع ساير پساب -چاه جذبى
 • تعداد واحدهاي مسكوني معمولي محل دفع ساير پساب -مخزن ويژه فاضلاب
 • تعداد واحدهاي مسكوني معمولي محل دفع ساير پساب -محيط اطراف
 • تعداد واحدهاي مسكوني معمولي محل دفع ساير پساب -ساير
 • تعداد واحدهاي مسكوني معمولي محل دفع ساير پساب -اظهارنشده

این فایل با استفاده از نرم افزار GIS باز نمود و انواع خروجی و اطلاعات از آن را بدست آورد. به عنوان مثال می توان صدها عنوان نقشه متناسب با داده های موجود تهیه کرد و انواع مختلف تحلیل فضایی و سایر تحلی

 

پکیج داده و اطلاعات شهرسازی شهر مشهد

 

روشهای پشتیبانی

جهت ارسال تیکت جدید باید وارد حساب کاربری خود شوید.
16% تخفیف
29,500تومان
مزایای شما از این خرید:
دسترسی همیشگی
پشتیبانی 24 ساعته
بعد از پرداخت مستقیم به صفحه دانلود محصول هدایت می شود.
بعد از پرداخت همچنین فایل محصول برای شما ایمیل می گردد.
برای خرید محصول نیازی به ثبت نام نیست.
برای دسترسی همیشگی به محصول، در فرایند خرید تیک گزینه ایجاد حساب کاربری را بزنید تا از حساب کاریری همیشه به محصول دسترسی داشته باشید.
شیپ فایل بلوک های آماری مشهد 1390
امتیاز مشتریان: 5 از 1 رای
تعداد پارت: 1
اندازه: 22 مگابایت
فرمت: شیپ فایل SHP
زبان: فارسی
استپ: شهرسازی
برگزارکننده: شهرسازان
به روز شده در:

سایر محصولات شهرسازان Other Products

دانلود جدیدترین نقشه شیپ فایل شبکه راههای استان قزوین 1402
38% تخفیف
شهرسازان
شهرسازان
نقشه شبکه راههای قزوین در سطوح مختلف در فایل حاضر بروزترین نقشه شیپ فایل شبکه ارتباطی استان قزوین 1402 ارائه می گردد. شیپ فایل شبکه راه ها در انواع تحلیل ها و بررسی های شهری و منطقه ای کاربرد دارد. این نقشه یکی از بروزترین نقشه ها است که در حال حاضر نرم افزارهای مسیریاب […]
49 نمایش
5.0
49,500تومان
دانلود جدیدترین نقشه شیپ فایل شبکه راههای استان فارس 1402
38% تخفیف
شهرسازان
شهرسازان
نقشه شبکه راههای فارس در سطوح مختلف در فایل حاضر بروزترین نقشه شیپ فایل شبکه ارتباطی استان فارس 1402 ارائه می گردد. شیپ فایل شبکه راه ها در انواع تحلیل ها و بررسی های شهری و منطقه ای کاربرد دارد. این نقشه یکی از بروزترین نقشه ها است که در حال حاضر نرم افزارهای مسیریاب […]
48 نمایش
5.0
49,500تومان
دانلود جدیدترین نقشه شیپ فایل شبکه راههای استان سیستان و بلوچستان 1402
38% تخفیف
شهرسازان
شهرسازان
نقشه شبکه راههای سیستان و بلوچستان در سطوح مختلف در فایل حاضر بروزترین نقشه شیپ فایل شبکه ارتباطی استان سیستان و بلوچستان 1402 ارائه می گردد. شیپ فایل شبکه راه ها در انواع تحلیل ها و بررسی های شهری و منطقه ای کاربرد دارد. این نقشه یکی از بروزترین نقشه ها است که در حال […]
46 نمایش
5.0
49,500تومان
دانلود جدیدترین نقشه شیپ فایل شبکه راههای استان سمنان 1402
38% تخفیف
شهرسازان
شهرسازان
نقشه شبکه راههای سمنان در سطوح مختلف در فایل حاضر بروزترین نقشه شیپ فایل شبکه ارتباطی استان سمنان 1402 ارائه می گردد. شیپ فایل شبکه راه ها در انواع تحلیل ها و بررسی های شهری و منطقه ای کاربرد دارد. این نقشه یکی از بروزترین نقشه ها است که در حال حاضر نرم افزارهای مسیریاب […]
44 نمایش
5.0
49,500تومان

محصولات مرتبط Related Products

دانلود جدیدترین نقشه شیپ فایل شبکه راههای استان کرمان 1402
38% تخفیف
metadatabase
metadatabase
نقشه شبکه راههای کرمان در سطوح مختلف در فایل حاضر بروزترین نقشه شیپ فایل شبکه ارتباطی استان کرمان 1402 ارائه می گردد. شیپ فایل شبکه راه ها در انواع تحلیل ها و بررسی های شهری و منطقه ای کاربرد دارد. این نقشه یکی از بروزترین نقشه ها است که در حال حاضر نرم افزارهای مسیریاب […]
54 نمایش
5.0
49,500تومان
دانلود جدیدترین نقشه شیپ فایل شبکه راههای استان کردستان 1402
38% تخفیف
metadatabase
metadatabase
نقشه شبکه راههای کردستان در سطوح مختلف در فایل حاضر بروزترین نقشه شیپ فایل شبکه ارتباطی استان کردستان 1402 ارائه می گردد. شیپ فایل شبکه راه ها در انواع تحلیل ها و بررسی های شهری و منطقه ای کاربرد دارد. این نقشه یکی از بروزترین نقشه ها است که در حال حاضر نرم افزارهای مسیریاب [...]
53 نمایش
5.0
49,500تومان
دانلود جدیدترین نقشه شیپ فایل شبکه راههای استان قم 1402
38% تخفیف
metadatabase
metadatabase
نقشه شبکه راههای قم در سطوح مختلف در فایل حاضر بروزترین نقشه شیپ فایل شبکه ارتباطی استان قم 1402 ارائه می گردد. شیپ فایل شبکه راه ها در انواع تحلیل ها و بررسی های شهری و منطقه ای کاربرد دارد. این نقشه یکی از بروزترین نقشه ها است که در حال حاضر نرم افزارهای مسیریاب […]
51 نمایش
5.0
49,500تومان
دانلود جدیدترین نقشه شیپ فایل شبکه راههای استان قزوین 1402
38% تخفیف
شهرسازان
شهرسازان
نقشه شبکه راههای قزوین در سطوح مختلف در فایل حاضر بروزترین نقشه شیپ فایل شبکه ارتباطی استان قزوین 1402 ارائه می گردد. شیپ فایل شبکه راه ها در انواع تحلیل ها و بررسی های شهری و منطقه ای کاربرد دارد. این نقشه یکی از بروزترین نقشه ها است که در حال حاضر نرم افزارهای مسیریاب […]
49 نمایش
5.0
49,500تومان