شما این محصولات را انتخاب کرده اید

سبد خرید

پاورپوینت آموزش مایکروسافت پروجکت پاورپوینت آموزش مایکروسافت پروجکت
پاورپوینت آموزش مایکروسافت پروجکت پاورپوینت آموزش مایکروسافت پروجکت

پاورپوینت آموزش مایکروسافت پروجکت

امتیاز مشتریان: 1 از 1 رای
1317 نمایش
5,000تومان

آموزش مایکروسافت پروجکت

مایکروسافت پروجکت یک محصول نرم افزاری مدیریت پروژه است که توسط مایکروسافت توسعه داده شده و به فروش می رسد. این محصول به منظور کمک به مدیر پروژه، در توسعه و گسترش طرح ها و نقشه ها، اختصاص منابع به کارها، پیگیری مراحل پیشرفت پروژه، مدیریت بودجه و هزینه ها و تحلیل بار کاری، طراحی شده است. مایکروسافت پروجکت، سومین اپلیکیشن مبتنی بر ویندوز شرکت مایکروسافت بود که به فاصله چند سال از عرضه اش، تبدیل به پرکاربردترین نرم افزار مدیریت پروژه مبتنی بر کامپیوتر خانگی (PC) شد. در فایل حاضر پاورپوینت اموزش مایکروسافت پروجکت ارائه می گردد.

 

فهرست مطالب پاورپوینت آموزش مایکروسافت پروجکت

ساخت تقویم پروژه.   .   .   .   .   .   .   .    .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  1

تنظیمات مربوط به محاسبات زمان پروژه  .   .   .   .   .    .   .   .   .   .   .    .   .   .   .   .   .   .    .   .   .   .   .   .   . 2

تنظیمات مربوط به تقویم پروژه .   .   .    .   .   .   .   .    .   .   .   .   .   .    .   .   .   .   .   .   .    .   .   .   .   .   .   . 4

تنظیمات دوره ای در تقویم پروژه.   .   .    .   .   .   .   .    .   .   .   .   .   .    .   .   .   .   .   .   .    .   .   .   .   .   .   . 11

ایجاد یک تقویم جدید برای پروژه.   .   .    .   .   .   .   .    .   .   .   .   .   .    .   .   .   .   .   .   .    .   .   .   .   .   .   . 13

اعمال یک تقویم به پروژه .  .   .   .   .    .   .   .   .   .    .   .   .   .   .   .    .   .   .   .   .   .   .    .   .   .   .   .   .   . 18

تعریف فعالیت ها و زمان بندی پروژه .    .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 20

ساختار شکست کاری پروژه   .   .   .    .   .   .    .   .   .   .   .    .   .   .   .   .   .    .   .   .   .   .   .   .    .   .   .   .   . 21

و لیست فعالیت ها در برنامه .   .   .   .   .    .   .   .   .   .   .    .   .   .   .   .   .   .    .   .   .   .   . 23WBSوارد کردن

برای فعالیت ها در برنامه.   .   .   .   .   .    .   .   .   .   .   .    .   .   .   .   .   .   .    .   .   .   .   . 26WBSایجاد کدهای

وارد کردن زمان فعالیت ها در برنامه .   .   .    .   .   .   .   .    .   .   .   .   .   .    .   .   .   .   .   .   .    .   .   .   .   . 30

برقرار کردن رابطه بین فعالیت ها  .   .   .   .    .   .   .   .   .    .   .   .   .   .   .    .   .   .   .   .   .   .    .   .   .   .   . 32

تأخیر و تداخل در روابط فعالیت ها.   .   .   .    .   .   .   .   .    .   .   .   .   .   .    .   .   .   .   .   .   .    .   .   .   .   . 37

تعریف و تخصیص منابع .   .   .   .   .    .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 38

.   .   .    .   .   .   .   .    .    .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .    .   .   .   .   .   .   .    .   .   .   .   . 39MSPانواع منابع در

.   .   .    .   .   .   .   .     .   .   .   .   .   .   .   .   .    .   .   .   .   .   .   .    .   .   .   .   . 40MSPتعریف منابع پروژه در

.   .   .    .   .   .   .   .   .    .   .   .   .    .   .   .   .   .   .    .   .   .   .   .   .   .    .   .   .   .   . 45MSPتغییر واحد پولی

ایجاد تقویم منابع .   .   .    .   .   .   .   .   .    .   .   .   .   .    .   .   .   .   .   .    .   .   .   .   .   .   .    .   .   .   .   . 48

تخصیص منابع به فعالیت ها.  .   .   .   .   .    .   .   .   .   .    .   .   .   .   .   .    .   .   .   .   .   .   .    .   .   .   .   . 50

تسطیح منابع.   .   .   .   .   .   .   .   .    .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 54

وضعیت منابع در یک پروژه  .   .   .   .   .   .    .   .   .   .   .    .   .   .   .   .   .    .   .   .   .   .   .   .    .   .   .   .   . 55

مشاهده وضعیت منابع پروژه .   .   .   .   .    .   .   .   .   .    .   .   .   .   .   .    .   .   .   .   .   .   .    .   .   .   .   . 57

بررسی وضعیت برخی از منابع پروژه .  .   .   .    .   .   .   .   .    .   .   .   .   .   .    .   .   .   .   .   .   .    .   .   .   .   . 60

روش های انجام تسطیح منابع .   .   .   .   .    .   .   .   .   .    .   .   .   .   .   .    .   .   .   .   .   .   .    .   .   .   .   . 64

.   .    .   .   .   .   .    .   .   .   .   .   .    .   .   .   .   .   .   .    .   .   .   .   . 70Levelتسطیح منابع با استفاده از دستور

کنترل و پیگیری پیشرفت پروژه .   .   .    .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 72

.   .    .   .   .    .   .   .   .   .   .   .   .    .   .   .   .   .   .    .   .   .   .   .   .   .    .   .   .   .   . 73(Baseline)خط مبنا

ذخیر خط مبنا.  .    .   .   .    .   .   .   .   .   .    .   .   .   .   .    .   .   .   .   .   .    .   .   .   .   .   .   .    .   .   .   .   . 73

به روز رسانی پروژه .   .   .    .   .   .   .   .   .    .   .   .   .   .    .   .   .   .   .   .    .   .   .   .   .   .   .    .   .   .   .   . 75

زمان بندی مجدد پروژه.   .   .   .   .   .   .   .    .   .   .   .   .    .   .   .   .   .   .    .   .   .   .   .   .   .    .   .   .   .   . 76

.  .   .    .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 78MSPآشنایی با نماهای مهم در

.   .    .   .    .   .   .   .   .   .    .   .   .   .   .    .   .   .   .   .   .    .   .   .   .   .   .   .    .   .   .   .   . 79Gantt Chart

 .   .    .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .    .   .   .   .   .   .    .   .   .   .   .   .   .    .   .   .   .   . 79Network Diagram

 .   .   .    .   .    .   .   .   .    .   .   .   .   .   .    .   .   .   .   .   .    .   .   .   .   .   .   .    .   .   .   .    . 79Task Usage

.   .   .   .   .  .   .   .   .   .    .   .   .   .  .   .   .   .   .   .   .    .   .   .   .   .   .   .    .   .   .   .   . 80Resource Graph

.  .  .   .    .   .   .    .   .   .    .   .   .   .    .   .   .   .   .   .    .   .   .   .   .   .   .    .   .   .   .   . 80 Resource Sheet

.    .   .    .   .   .   .   .   .    .   .   .   .   .    .   .   .   .   .   .    .   .   .   .   .   .   .    .   .   .   .   . 80Resource Usage

.    .   .    .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .    .   .   .   .   .   .    .   .   .   .   .   .   .    .   .   .   .   . 81Leveling Gantt

.   .   .     .    .   .   .    .   .   .   .   .   .   .   .   .    .   .   .   .   .   .    .   .   .   .   .   .   .    .   .   .   .   . 81Task Sheet

.   .   .    .   .   .   .  .   .   .    .   .   .   .   .    .   .   .   .   .   .    .   .   .   .   .   .   .    .   .   .   .   . 81Tracking Gantt

گزارش های پروژه.   .   .   .   .   .   .   .    .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 82

تهیه گزارش از اطلاعات پروژه  .   .   .   .   .    .   .   .   .   .    .   .   .   .   .   .    .   .   .   .   .   .   .    .   .   .   .   . 83

.   .   .   .   .   .  .    .   .   .   .   .    .   .   .   .   .   .    .   .   .   .   .   .   .    .   .   .   .   . 84MSPانواع گزارش ها در

گزارش های تصویری  .   .   .   .   .   .   .   .    .   .   .   .   .    .   .   .   .   .   .    .   .   .   .   .   .   .    .   .   .   .   . 88

 

نمونه ای از اسلایدها

آموزش مایکروسافت پروجکت آموزش مایکروسافت پروجکت آموزش مایکروسافت پروجکت آموزش مایکروسافت پروجکت آموزش مایکروسافت پروجکت آموزش مایکروسافت پروجکت

روشهای پشتیبانی

جهت ارسال تیکت جدید باید وارد حساب کاربری خود شوید.
1317 نمایش
5,000تومان
مزایای شما از این خرید:
دسترسی همیشگی
پشتیبانی 24 ساعته
بعد از پرداخت مستقیم به صفحه دانلود محصول هدایت می شود.
بعد از پرداخت همچنین فایل محصول برای شما ایمیل می گردد.
برای خرید محصول نیازی به ثبت نام نیست.
برای دسترسی همیشگی به محصول، در فرایند خرید تیک گزینه ایجاد حساب کاربری را بزنید تا از حساب کاریری همیشه به محصول دسترسی داشته باشید.
پاورپوینت آموزش مایکروسافت پروجکت
امتیاز مشتریان: 1 از 1 رای
شامل: New folder اسلاید
تعداد پارت: 1
اندازه: 1.09 M
فرمت: پاورپوینت
زبان: فارسی
برگزارکننده: دیجی دیتا
به روز شده در:

سایر محصولات دیجی دیتا Other Products

دانلود جدیدترین نقشه شیپ فایل شبکه راههای استان آذربایجان بوشهر 1402
38% تخفیف
دیجی دیتا
دیجی دیتا
نقشه شبکه راههای بوشهر در سطوح مختلف در فایل حاضر بروزترین نقشه شیپ فایل شبکه ارتباطی استان بوشهر 1402 ارائه می گردد. شیپ فایل شبکه راه ها در انواع تحلیل ها و بررسی های شهری و منطقه ای کاربرد دارد. این نقشه یکی از بروزترین نقشه ها است که در حال حاضر نرم افزارهای مسیریاب […]
27 نمایش
5.0
49,500تومان
دانلود جدیدترین نقشه شیپ فایل شبکه راههای استان اصفهان 1402
38% تخفیف
دیجی دیتا
دیجی دیتا
نقشه شبکه راههای اصفهان در سطوح مختلف در فایل حاضر بروزترین نقشه شیپ فایل شبکه ارتباطی استان اصفهان 1402 ارائه می گردد. شیپ فایل شبکه راه ها در انواع تحلیل ها و بررسی های شهری و منطقه ای کاربرد دارد. این نقشه یکی از بروزترین نقشه ها است که در حال حاضر نرم افزارهای مسیریاب [...]
19 نمایش
5.0
49,500تومان
دانلود نقشه شیپ فایل محدوده و حریم شهر بابل
38% تخفیف
دیجی دیتا
دیجی دیتا
نقشه محدوده و حریم شهر بابل محدوده و حریم شهر از مباحث مهم در شهرسازی و برنامه ریزی شهر است. در فایل حاضر جدیدترین نقشه شیپ فایل محدوده و حریم شهر بابل ارائه می گردد. محدوده شهر در ساده ترین تعریف محدوده شهر را می توان آخرین نقطه ای از شهر دانست که شهرداری به […]
47 نمایش
5.0
49,500تومان
دانلود نقشه شیپ فایل محدوده شهرهای تهران 1401
23% تخفیف
دیجی دیتا
دیجی دیتا
شیپ فایل محدوده شهرهای تهران بر اساس آخرین تقسیمات کشوری 1401 در ساده ترین تعریف محدوده شهر را می توان آخرین نقطه ای از شهر دانست که شهرداری به آن ارائه خدمات می کند و بعد از آن حریم شهر آغاز می گردد. به عبارتی دیگر محدوده شهر عبارت است از حد کالبدی موجود شهر […]
80 نمایش
5.0
38,500تومان

محصولات مرتبط Related Products

خلاصه کتاب کانیها و سنگهای صنعتی (پاورپوینت)
8% تخفیف
faradade
faradade
کانیها و سنگهای صنعتی در فایل حاضر خلاصه کتاب کانیها و سنگهای صنعتی به صورت پاورپوینت در 207 اسلاید ارائه می گردد. از نظر نوتاستالر،1988 “کانی صنعتی به هر سنگ، کانی یا ماده طبیعی بجزکانسنگهای فلزی، سوختهای فسیلی و گوهرها گفته می شود که دارای  ارزش اقتصادی باشد”. [...]
825 نمایش
5.0
6,000تومان
پاورپوینت باغشهر ابنزر هاوارد
8% تخفیف
metadatabase
metadatabase
باغشهر ابنزر هاوارد در فایل حاضر پاورپوینت باغشهر در 22 اسلاید ارائه می گردد. باغشهر ایده رادیکالی ابنزر هاوارد در رهایی از مشکلات شهرهای صنعتی است. در واقع جهت رهایی از مشکلات شهرهای صنعتی دیدگاه های مختلفی ارائه گردید. دیدگاه اصلاح گرایی و دیدگاه رادیکالی از جمله آن است. [...]
1193 نمایش
5.0
6,000تومان
پاورپوینت جایگاه زمین در فضا
8% تخفیف
metadatabase
metadatabase
جایگاه زمین در فضا در فایل حاضر پاورپوینت جایگاه زمین در فضا در 102 اسلاید ارائه می گردد.   فهرست مطالب   نمونه ای از اسلایدها        
1276 نمایش
5.0
6,000تومان
پاورپوینت برداشت زمین شناسی
metadatabase
metadatabase
برداشت زمین شناسی در فایل حاضر پاورپوینت برداشت زمین شناسی در 25 اسلاید ارائه می گردد. کمپاس يکي از وسايل اصلي زمين شناسان در برداشت هاي صحرايي مي باشد. با یادگیری مهارت استفاده از آن مي تواند يک زمين شناس حرفه اي را در رسيدن به هدفش کمک نمايد. زمين شناسان بيشترين استفاده را [...]
1376 نمایش
5.0
5,000تومان
7701 شناسه محصول
1317 نمایش