شما این محصولات را انتخاب کرده اید

سبد خرید

پاورپوینت آموزش مایکروسافت پروجکت پاورپوینت آموزش مایکروسافت پروجکت
پاورپوینت آموزش مایکروسافت پروجکت پاورپوینت آموزش مایکروسافت پروجکت

پاورپوینت آموزش مایکروسافت پروجکت

امتیاز مشتریان: 1 از 1 رای
1089 نمایش
5,000تومان

آموزش مایکروسافت پروجکت

مایکروسافت پروجکت یک محصول نرم افزاری مدیریت پروژه است که توسط مایکروسافت توسعه داده شده و به فروش می رسد. این محصول به منظور کمک به مدیر پروژه، در توسعه و گسترش طرح ها و نقشه ها، اختصاص منابع به کارها، پیگیری مراحل پیشرفت پروژه، مدیریت بودجه و هزینه ها و تحلیل بار کاری، طراحی شده است. مایکروسافت پروجکت، سومین اپلیکیشن مبتنی بر ویندوز شرکت مایکروسافت بود که به فاصله چند سال از عرضه اش، تبدیل به پرکاربردترین نرم افزار مدیریت پروژه مبتنی بر کامپیوتر خانگی (PC) شد. در فایل حاضر پاورپوینت اموزش مایکروسافت پروجکت ارائه می گردد.

 

فهرست مطالب پاورپوینت آموزش مایکروسافت پروجکت

ساخت تقویم پروژه.   .   .   .   .   .   .   .    .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  1

تنظیمات مربوط به محاسبات زمان پروژه  .   .   .   .   .    .   .   .   .   .   .    .   .   .   .   .   .   .    .   .   .   .   .   .   . 2

تنظیمات مربوط به تقویم پروژه .   .   .    .   .   .   .   .    .   .   .   .   .   .    .   .   .   .   .   .   .    .   .   .   .   .   .   . 4

تنظیمات دوره ای در تقویم پروژه.   .   .    .   .   .   .   .    .   .   .   .   .   .    .   .   .   .   .   .   .    .   .   .   .   .   .   . 11

ایجاد یک تقویم جدید برای پروژه.   .   .    .   .   .   .   .    .   .   .   .   .   .    .   .   .   .   .   .   .    .   .   .   .   .   .   . 13

اعمال یک تقویم به پروژه .  .   .   .   .    .   .   .   .   .    .   .   .   .   .   .    .   .   .   .   .   .   .    .   .   .   .   .   .   . 18

تعریف فعالیت ها و زمان بندی پروژه .    .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 20

ساختار شکست کاری پروژه   .   .   .    .   .   .    .   .   .   .   .    .   .   .   .   .   .    .   .   .   .   .   .   .    .   .   .   .   . 21

و لیست فعالیت ها در برنامه .   .   .   .   .    .   .   .   .   .   .    .   .   .   .   .   .   .    .   .   .   .   . 23WBSوارد کردن

برای فعالیت ها در برنامه.   .   .   .   .   .    .   .   .   .   .   .    .   .   .   .   .   .   .    .   .   .   .   . 26WBSایجاد کدهای

وارد کردن زمان فعالیت ها در برنامه .   .   .    .   .   .   .   .    .   .   .   .   .   .    .   .   .   .   .   .   .    .   .   .   .   . 30

برقرار کردن رابطه بین فعالیت ها  .   .   .   .    .   .   .   .   .    .   .   .   .   .   .    .   .   .   .   .   .   .    .   .   .   .   . 32

تأخیر و تداخل در روابط فعالیت ها.   .   .   .    .   .   .   .   .    .   .   .   .   .   .    .   .   .   .   .   .   .    .   .   .   .   . 37

تعریف و تخصیص منابع .   .   .   .   .    .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 38

.   .   .    .   .   .   .   .    .    .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .    .   .   .   .   .   .   .    .   .   .   .   . 39MSPانواع منابع در

.   .   .    .   .   .   .   .     .   .   .   .   .   .   .   .   .    .   .   .   .   .   .   .    .   .   .   .   . 40MSPتعریف منابع پروژه در

.   .   .    .   .   .   .   .   .    .   .   .   .    .   .   .   .   .   .    .   .   .   .   .   .   .    .   .   .   .   . 45MSPتغییر واحد پولی

ایجاد تقویم منابع .   .   .    .   .   .   .   .   .    .   .   .   .   .    .   .   .   .   .   .    .   .   .   .   .   .   .    .   .   .   .   . 48

تخصیص منابع به فعالیت ها.  .   .   .   .   .    .   .   .   .   .    .   .   .   .   .   .    .   .   .   .   .   .   .    .   .   .   .   . 50

تسطیح منابع.   .   .   .   .   .   .   .   .    .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 54

وضعیت منابع در یک پروژه  .   .   .   .   .   .    .   .   .   .   .    .   .   .   .   .   .    .   .   .   .   .   .   .    .   .   .   .   . 55

مشاهده وضعیت منابع پروژه .   .   .   .   .    .   .   .   .   .    .   .   .   .   .   .    .   .   .   .   .   .   .    .   .   .   .   . 57

بررسی وضعیت برخی از منابع پروژه .  .   .   .    .   .   .   .   .    .   .   .   .   .   .    .   .   .   .   .   .   .    .   .   .   .   . 60

روش های انجام تسطیح منابع .   .   .   .   .    .   .   .   .   .    .   .   .   .   .   .    .   .   .   .   .   .   .    .   .   .   .   . 64

.   .    .   .   .   .   .    .   .   .   .   .   .    .   .   .   .   .   .   .    .   .   .   .   . 70Levelتسطیح منابع با استفاده از دستور

کنترل و پیگیری پیشرفت پروژه .   .   .    .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 72

.   .    .   .   .    .   .   .   .   .   .   .   .    .   .   .   .   .   .    .   .   .   .   .   .   .    .   .   .   .   . 73(Baseline)خط مبنا

ذخیر خط مبنا.  .    .   .   .    .   .   .   .   .   .    .   .   .   .   .    .   .   .   .   .   .    .   .   .   .   .   .   .    .   .   .   .   . 73

به روز رسانی پروژه .   .   .    .   .   .   .   .   .    .   .   .   .   .    .   .   .   .   .   .    .   .   .   .   .   .   .    .   .   .   .   . 75

زمان بندی مجدد پروژه.   .   .   .   .   .   .   .    .   .   .   .   .    .   .   .   .   .   .    .   .   .   .   .   .   .    .   .   .   .   . 76

.  .   .    .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 78MSPآشنایی با نماهای مهم در

.   .    .   .    .   .   .   .   .   .    .   .   .   .   .    .   .   .   .   .   .    .   .   .   .   .   .   .    .   .   .   .   . 79Gantt Chart

 .   .    .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .    .   .   .   .   .   .    .   .   .   .   .   .   .    .   .   .   .   . 79Network Diagram

 .   .   .    .   .    .   .   .   .    .   .   .   .   .   .    .   .   .   .   .   .    .   .   .   .   .   .   .    .   .   .   .    . 79Task Usage

.   .   .   .   .  .   .   .   .   .    .   .   .   .  .   .   .   .   .   .   .    .   .   .   .   .   .   .    .   .   .   .   . 80Resource Graph

.  .  .   .    .   .   .    .   .   .    .   .   .   .    .   .   .   .   .   .    .   .   .   .   .   .   .    .   .   .   .   . 80 Resource Sheet

.    .   .    .   .   .   .   .   .    .   .   .   .   .    .   .   .   .   .   .    .   .   .   .   .   .   .    .   .   .   .   . 80Resource Usage

.    .   .    .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .    .   .   .   .   .   .    .   .   .   .   .   .   .    .   .   .   .   . 81Leveling Gantt

.   .   .     .    .   .   .    .   .   .   .   .   .   .   .   .    .   .   .   .   .   .    .   .   .   .   .   .   .    .   .   .   .   . 81Task Sheet

.   .   .    .   .   .   .  .   .   .    .   .   .   .   .    .   .   .   .   .   .    .   .   .   .   .   .   .    .   .   .   .   . 81Tracking Gantt

گزارش های پروژه.   .   .   .   .   .   .   .    .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 82

تهیه گزارش از اطلاعات پروژه  .   .   .   .   .    .   .   .   .   .    .   .   .   .   .   .    .   .   .   .   .   .   .    .   .   .   .   . 83

.   .   .   .   .   .  .    .   .   .   .   .    .   .   .   .   .   .    .   .   .   .   .   .   .    .   .   .   .   . 84MSPانواع گزارش ها در

گزارش های تصویری  .   .   .   .   .   .   .   .    .   .   .   .   .    .   .   .   .   .   .    .   .   .   .   .   .   .    .   .   .   .   . 88

 

نمونه ای از اسلایدها

آموزش مایکروسافت پروجکت آموزش مایکروسافت پروجکت آموزش مایکروسافت پروجکت آموزش مایکروسافت پروجکت آموزش مایکروسافت پروجکت آموزش مایکروسافت پروجکت

روشهای پشتیبانی

جهت ارسال تیکت جدید باید وارد حساب کاربری خود شوید.
1089 نمایش
5,000تومان
مزایای شما از این خرید:
دسترسی دائم به محصول تا ابد
پشتیبانی سریع
پاورپوینت آموزش مایکروسافت پروجکت
امتیاز مشتریان: 1 از 1 رای
شامل: New folder اسلاید
تعداد پارت: 1
اندازه: 1.09 M
فرمت: پاورپوینت
زبان: فارسی
برگزارکننده: دیجی دیتا
به روز شده در:

سایر محصولات دیجی دیتا Other Products

دانلود طرح جامع شهر ارومیه 1389
دیجی دیتا
دیجی دیتا
طرح جامع شهر ارومیه 1389 طرح جامع (توسعه و عمران) شهر سند هدایت و راهبری تحولات کالبدی-فضایی و الگوی کاربری اراضی شهر در طول دوره طرح است. پیشنهادات این طرح ها از یکسو تابع ضوابط و مقررات و پیشنهادات فرادست خود در زمینه نقش و عملکرد شهر و حوزه گسترش توسعه فیزیکی آن است. از [...]
1166 نمایش
5.0
24,500تومان
دانلود طرح جامع شهر قزوین 1394
دیجی دیتا
دیجی دیتا
طرح جامع شهر قزوین در فایل حاضر طرح  جامع شهر قزوین برای سال 1394 ارائه می گردد. این شامل 5 فایل بررسی کلی منطقه ای  (195 صفجه)، برنامه و طرح توسعه (169 صفجه)، تعارف و مفاهیم (116 صفحه)، ظوابط و معیارهای طرح توسعه (77 صفجه) و خصوصیات کالبدی (208 صفحه) است. شهر قزوین مرکز [...]
934 نمایش
5.0
24,500تومان
پاورپوینت زمین شناسی مهندسی
دیجی دیتا
دیجی دیتا
زمین شناسی مهندسی در فایل حاضر پاورپوینت زمین شناسی مهندسی ارائه می گردد.   نمونه ای از اسلایدها برای دیدن تصاویر با زوم بیشتر بر روی تصاویر گالری محصول در سمت چپ صفحه کلیک کنید.
810 نمایش
5.0
5,000تومان
پاورپوینت زمین ساخت ورقه ای
دیجی دیتا
دیجی دیتا
زمین ساخت ورقه ای در فایل حاضر پاورپوینت زمین ساخت ورقه ای ارائه می گردد.   نمونه ای از اسلایدها برای دیدن تصاویر با زوم بیشتر بر روی تصاویر گالری محصول در سمت چپ صفحه کلیک کنید.
1319 نمایش
5.0
5,000تومان

محصولات مرتبط Related Products

خلاصه کتاب کانیها و سنگهای صنعتی (پاورپوینت)
faradade
faradade
کانیها و سنگهای صنعتی در فایل حاضر خلاصه کتاب کانیها و سنگهای صنعتی به صورت پاورپوینت در 207 اسلاید ارائه می گردد. از نظر نوتاستالر،1988 “کانی صنعتی به هر سنگ، کانی یا ماده طبیعی بجزکانسنگهای فلزی، سوختهای فسیلی و گوهرها گفته می شود که دارای  ارزش اقتصادی باشد”. [...]
572 نمایش
5.0
6,500تومان
پاورپوینت باغشهر ابنزر هاوارد
metadata-base
metadata-base
باغشهر ابنزر هاوارد در فایل حاضر پاورپوینت باغشهر در 22 اسلاید ارائه می گردد. باغشهر ایده رادیکالی ابنزر هاوارد در رهایی از مشکلات شهرهای صنعتی است. در واقع جهت رهایی از مشکلات شهرهای صنعتی دیدگاه های مختلفی ارائه گردید. دیدگاه اصلاح گرایی و دیدگاه رادیکالی از جمله آن است. [...]
907 نمایش
5.0
5,000تومان
پاورپوینت جایگاه زمین در فضا
metadata-base
metadata-base
جایگاه زمین در فضا در فایل حاضر پاورپوینت جایگاه زمین در فضا در 102 اسلاید ارائه می گردد.   فهرست مطالب   نمونه ای از اسلایدها        
1009 نمایش
5.0
6,500تومان
پاورپوینت برداشت زمین شناسی
metadata-base
metadata-base
برداشت زمین شناسی در فایل حاضر پاورپوینت برداشت زمین شناسی در 25 اسلاید ارائه می گردد. کمپاس يکي از وسايل اصلي زمين شناسان در برداشت هاي صحرايي مي باشد. با یادگیری مهارت استفاده از آن مي تواند يک زمين شناس حرفه اي را در رسيدن به هدفش کمک نمايد. زمين شناسان بيشترين استفاده را [...]
1077 نمایش
5.0
5,000تومان