شما این محصولات را انتخاب کرده اید

سبد خرید

دانلود جدیدترین طرح جامع شهر اهواز 1397 + آلبوم نقشه‌ها دانلود جدیدترین طرح جامع شهر اهواز 1397 + آلبوم نقشه‌ها
دانلود جدیدترین طرح جامع شهر اهواز 1397 + آلبوم نقشه‌ها دانلود جدیدترین طرح جامع شهر اهواز 1397 + آلبوم نقشه‌ها

دانلود جدیدترین طرح جامع شهر اهواز 1397 + آلبوم نقشه‌ها

امتیاز مشتریان: 5.0 از 1 رای
24% تخفیف
22,500تومان

طرح توسعه و عمران (جامع) شهر اهواز 1397

در فایل حاضر جدیدترین طرح توسعه و عمران (جامع) شهر اهواز  برای 1397 (4 فایل گزارش 1285 صفحه) به همراه نقشه های طرح جامع (8 نقشه) با کیفیت بالا ارائه می گردد. 

اهواز یکی از 8 کلانشهر کشور و مرکز استان خوزستان اسـت. آب و نفـت دو عامـل اصـلی در توسعه استان خوزستان است که طرح های فرادست نيز بر محوریت این دو بـه سـازماندهی فضـا پرداخته اند. این شهر از نظر موقعيت جغرافيایی در 51 درجه و 21 دقيقـه عـرض شـمالی و 41 درجـه و 41 دقيقه شرقی قرار دارد. 

از لحاظ پستی و بلندی و توپوگرافی در بخش جلگه ای استان خوزستان و با ارتفـاع متوسط 11 متر از سطح دریا واقع شده است. اقيلم آن گـرم و مرطـوب اسـت بـه عبـارتی ميـانگين حداکثر رطوبت نسبی %1992و حداکثر دمای شهر اهواز 3292درجه و ميانگين دمای سـالانه 2394 درجه سانتيگراد بـوده اسـت. مسـاحت شـهر اهـواز در محـدودهی قـانونی شـهر (بعد از جداشـدن کوتعبدالله)در حدود 19391هکتار و جمعيت بر اساس آمار رسمی سرشماری سال 1593در ایـن محدوده، معادل 1153191نفر است. 

 

فهرست مطالب طرح توسعه و عمران (جامع) شهر اهواز 1397

 

1- (گزارش مقطع اول: مطالعات فرادست، پایه و پیش نیاز) (261 صفحه)

سازمان فضایی ارتباط و انسجام بين مهم ترین عناصر اصـلی محيطـی، کـارکردی، کالبـدی و ارتباطی را در مقياس های مختلف مطرح می کند. بنابراین سازمان فضایی در سه مقياس منطقهای، شهری و پاره شهری مطرح است. ضمن آنکه از دو نگرش طراحی و برنامه ریزی شـهری عناصـر آن متفاوت می باشد. از نگاه مطالعات برنامه ریزی شهری و منطقه ای عناصر سازمان فضـایی را می توان در قالـب سـه شـکل محورهـا، کانونهـا و پهنـه هـا معرفـی نمـود. محورهـا عمـدتات شـامل مسيرهای دسترسی، محورهای خدماتی، آبراه های رودخانه ای و شبکه ریل مـی باشـند.

کانونهـا، تقاطع های اصلی، کره های ورود و خروج و کانون های شاخص فعاليت را دربر مـی گيرنـد. پهنـه های همگن شامل حوزه های عملکردی همگن و حوزه های اکولوژیک و طبيعی می باشـند. کـاربرد این شيوه تقسيم بندی عمدتات در دانش برنامه ریزی منطقه ای و شيوی مصداق دارد. به طـور کلـی علاوه بر عامل اقليم و موقعيـت جغرافيـایی، شـریانها و شـاهراه هـای ارتبـاطی بـين مراکـز عمـده جمعيتی و مبادی ورود و خروج کالا، حوزه های فعاليتی، مبادی ورودی و خروجی شيوه و ترکيب توليدات، عوامل موثر در شکل گيری و تبيين سازمان فضایی می باشند.

در سند طرح آمایش سرزمين، استان خوزستان به عنوان حلقه ای ارتباطی ميان بنادر جنوبی و پایتخت و دیگر شهرهای ایران حائز اهميت است و به دليل هـم جـواری بـا خلـير فـارس و اهميـت بازرگانی و منـابع نفتـی و قـرار گيـری در مسـير خطـوط دریـایی خاورميانـه از اهميـت ارتبـاطی، اقتصادی و سياسی ویژه ای در جایگاه ملی برخوردار است.

در یک شمای کلی سازمان فضائی پيشنهادی استان خوزستان طبق سند آمایش سـرزمين (افـق )1411با توجه به عوامل مذکور بصورت مجموعـه ای از مثلـث ميـادین نفتـی، دشـت هـای وسـيع کشاورزی، حوزه های اکولوژیک، خطوط سراسری راه آهن و بزرگراهی، منـاطق ویـژه اقتصـادی، حوزه ها و کانون های شهری با مرکزیت کلان شهر اهواز در چشم انداز توسعه اسـتان ترسـيم و پيشنهاد گردیده است.

همچنين این استان به لحاظ واقع شدن در اراضـی جلگـه ای و کوهسـتانی از دو موقعيت کاملا متفاوت نسبت به منابع طبيعی و در نتيجه توزیع مراکـز جمعيتـی و شـکل گيـری زیرساخت ها برخوردار است. در نيمه غربی، شمال و جنوب استان جلگه وسيعی قرار دارد که عمـده زیرسـاخت هـای اسـتان (شبکه راه، راه آهن و فرودگاه و بنادر) و همچنين مهم ترین کانون های جمعيتی (اهـواز- دزفـول- آبادان- اندیمشک و .).. در این نيمه واقع شده است.

 

2- گزارش مقطع دوم: مطالعات شناخت شهر اهواز (544 صفحه) 

 • 2-1- شناخت
 • 2-2- اوضاع کلی اقتصادی شهر
 • 2-3- مطالعات زیست محیطی شهر
 • -2-4محیط انسان ساخت و کالبدی
 • –تيجه گیری و پیشنهادات طرح جامع حمل و نقل (پایانه ها)
 • – تحلیل و استنتاج از وضع موجود
 • – جمع بندی و نتیجه گیری

3-  پیشنهادات طرح توسعه و عمران (جامع) شهر اهواز 1397 (135 صفحه)

در شهر اهواز محصولات سنتز یکپارچه مطالعات (که به صورت مستقيم الگوی توسعه شهر را تحت تأثير قرار داده اند) در پنج دسته قابل تقسيم بندی هستند.
1. فرصتهای راهبردی توسعه شهر
2. چالشهای بنيادین پيش روی توسعه شهر
3. نيازها و کارکردهای شهری
4. حوزه بندی کلان اراضی شهر اهواز
5. پروژههای تأثير گذار بر روند توسعه آتی شهر
در ادامه خلاصهای از یافتههای هر یک از این موارد و تأثير آن بـر الگـوی توسـعه شـهر ارائـه شده است. 

 

4- ضوابط و مقررات طرح توسعه و عمران (جامع) شهر اهواز (275 صفحه)

در بند ابتدایی این گزارش به ارائه ضوابط کلی هر یک از کاربری های مصوب شهر اهواز پرداخته شده است. در این بخش به ارائه ضوابط و مقدررات شهرسازی و ساختمانی خاص هر کاربری به تفکیک مقیاسهای عملکردی و سایر ضوابط و مقررات مورد نیاز شهر اهواز پرداختده شده است که رعایت آنها تا زمان تهیه طرحهای تفصیلی شهر اهواز الزامی است. 

 

5- نقشه های طرح توسعه و عمران (جامع) شهر اهواز 1397

 1. نقشه اساس طرح جامع شهر اهواز 1397
 2. پهنه بندی حریم شهر اهواز 1397
 3. نقشه پدافند غیرعامل شهر اهواز 1397
 4. تراکم ساختمانی پیشنهادی شهر اهواز 1397
 5. نقشه سلسله مراتب شبکه معابر پیشنهادی شهر اهواز 1397
 6. شبکه معابر پیشنهادی شهر اهواز 1397
 7. نقشه کاربری اراضی پیشنهادی شهر اهواز 1397
 8. کاربری اراضی وضع موجود شهر اهواز 1397

نقشه های طرح جامع اهواز 1397 با کیفیت بسیار بالا ارائه می گردد.

گالری تصاویر

طرح توسعه و عمران (جامع) شهر اهواز 1397 طرح توسعه و عمران (جامع) شهر اهواز 1397

طرح توسعه و عمران (جامع) شهر اهواز 1397 طرح توسعه و عمران (جامع) شهر اهواز 1397

طرح توسعه و عمران (جامع) شهر اهواز 1397 طرح توسعه و عمران (جامع) شهر اهواز 1397

طرح توسعه و عمران (جامع) شهر اهواز 1397 طرح توسعه و عمران (جامع) شهر اهواز 1397

 

جهت دانلود تمامی داده و اطلاعات شهر اهواز کلیک کنید

دانلود طرح جامع سایر شهرهای ایران

طرح جامع شهر مشهد 1395

طرح جامع زاهدان 1384

دانلود طرح جامع رشت 1387

طرح جامع کرمانشاه 1382

دانلود طرح جامع ارومیه 1389

طرح جامع بندرعباس 1387

بازنگری طرح جامع بیرجند 1392

طرح جامع ساری 1394

دانلود طرح جامع قزوین 1394

طرح جامع شهر سمنان 1394

دانلود طرح جامع (راهبردی-ساختاری) شهر کرج 1392

طرح جامع یاسوج 1380

دانلود طرح جامع سنندج 1385 + نقشه ها

دانلود طرح توسعه و عمران (جامع) شهر تبریز 1395

طرح جامع شهر جدید گلبهار 1395

 

 

روشهای پشتیبانی

جهت ارسال تیکت جدید باید وارد حساب کاربری خود شوید.
24% تخفیف
22,500تومان
مزایای شما از این خرید:
دسترسی همیشگی
پشتیبانی 24 ساعته
بعد از پرداخت مستقیم به صفحه دانلود محصول هدایت می شود.
بعد از پرداخت همچنین فایل محصول برای شما ایمیل می گردد.
برای خرید محصول نیازی به ثبت نام نیست.
برای دسترسی همیشگی به محصول، در فرایند خرید تیک گزینه ایجاد حساب کاربری را بزنید تا از حساب کاریری همیشه به محصول دسترسی داشته باشید.
دانلود جدیدترین طرح جامع شهر اهواز 1397 + آلبوم نقشه‌ها
امتیاز مشتریان: 5 از 1 رای
شامل: 1285 صفحه و 8 نقشه
تعداد پارت: 12
اندازه: 93 مگابایت
فرمت: PDF-JPEG
زبان: فارسی
استپ: شهرسازی
برگزارکننده: شهرسازان
به روز شده در:

سایر محصولات شهرسازان Other Products

دانلود دقیق‌ترین نقشه کاربری اراضی آذربایجان شرقی با دقت 10 متر
35% تخفیف
شهرسازان
شهرسازان
جدیدترین نقشه پوشش اراضی ( Land Cover) آذربایجان شرقی با دقت مکانی 10 متر 2022 لایه کاربری اراضی یا پوشش اراضی نمای کلی از نوع استفاده از زمین را در کل کشور را بدست می دهد. یکی از مهم ترین کاربردهای این لایه اطلاعاتی در بحث های مکانیابی است. به عنوان مثال در مکانیابی یک […]
183 نمایش
5.0
19,500تومان
دانلود جدیدترین نقشه شیپ فایل شبکه راههای استان گیلان
38% تخفیف
شهرسازان
شهرسازان
نقشه شبکه راههای گیلان در سطوح مختلف در فایل حاضر بروزترین نقشه شیپ فایل شبکه ارتباطی استان گیلان 1402 ارائه می گردد. شیپ فایل شبکه راه ها در انواع تحلیل ها و بررسی های شهری و منطقه ای کاربرد دارد. این نقشه یکی از بروزترین نقشه ها است که در حال حاضر نرم افزارهای مسیریاب […]
153 نمایش
5.0
49,500تومان
دانلود جدیدترین نقشه شیپ فایل شبکه راههای استان قزوین 1402
38% تخفیف
شهرسازان
شهرسازان
نقشه شبکه راههای قزوین در سطوح مختلف در فایل حاضر بروزترین نقشه شیپ فایل شبکه ارتباطی استان قزوین 1402 ارائه می گردد. شیپ فایل شبکه راه ها در انواع تحلیل ها و بررسی های شهری و منطقه ای کاربرد دارد. این نقشه یکی از بروزترین نقشه ها است که در حال حاضر نرم افزارهای مسیریاب […]
111 نمایش
5.0
49,500تومان
دانلود جدیدترین نقشه شیپ فایل شبکه راههای استان فارس 1402
38% تخفیف
شهرسازان
شهرسازان
نقشه شبکه راههای فارس در سطوح مختلف در فایل حاضر بروزترین نقشه شیپ فایل شبکه ارتباطی استان فارس 1402 ارائه می گردد. شیپ فایل شبکه راه ها در انواع تحلیل ها و بررسی های شهری و منطقه ای کاربرد دارد. این نقشه یکی از بروزترین نقشه ها است که در حال حاضر نرم افزارهای مسیریاب […]
134 نمایش
5.0
49,500تومان

محصولات مرتبط Related Products

دانلود نقشه شیپ فایل کاربری اراضی خوزستان
28% تخفیف
دیجی دیتا
دیجی دیتا
آپدیدترین نقشه پوشش اراضی ( Land Cover) خوزستان لایه کاربری اراضی یا پوشش اراضی نمای کلی از نوع استفاده از زمین را در کل کشور را بدست می دهد. از جمله مهم ترین کاربری هایی که در این نقشه شیپ فایل وجود دارد می توان به اراضی کشاورزی، باغی، جنگلی، آبی، شهرها و اراضی مسکونی […]
105 نمایش
5.0
14,500تومان
دانلود نقشه شیپ فایل محدوده و حریم شهر اهواز
38% تخفیف
metadatabase
metadatabase
نقشه شیپ فایل محدوده و حریم شهر اهواز محدوده و حریم شهر از مباحث مهم در شهرسازی و برنامه ریزی شهر است. در فایل حاضر جدیدترین نقشه شیپ فایل محدوده و حریم شهر اهواز  ارائه می گردد. محدوده شهر در ساده ترین تعریف محدوده شهر را می توان آخرین نقطه ای از شهر دانست که […]
115 نمایش
5.0
49,500تومان
دانلود نقشه شیپ فایل محدوده شهرهای خوزستان 1401
23% تخفیف
metadatabase
metadatabase
شیپ فایل محدوده شهرهای خوزستان بر اساس آخرین تقسیمات کشوری 1401 در ساده ترین تعریف محدوده شهر را می توان آخرین نقطه ای از شهر دانست که شهرداری به آن ارائه خدمات می کند و بعد از آن حریم شهر آغاز می گردد. به عبارتی دیگر محدوده شهر عبارت است از حد کالبدی موجود شهر […]
140 نمایش
5.0
38,500تومان
دانلود نقشه‌های شیپ فایل تقسیمات کشوری استان خوزستان 1401
22% تخفیف
metadatabase
metadatabase
تقسیمات کشوری خوزستان 1401 تقسیمات سیاسی کشور سطوح مختلفی را در بر دارد. این سطوح از بالاترین سطح تا پایین ترین عبارت انداز: استان، شهرستان، بخش و دهستان. بدینگونه که هر استان از چند شهرستان، هر شهرستان از چند بخش و هر بخش از چند دهستان تشکیل میشود. لازم به ذکر است که هر [...]
135 نمایش
5.0
19,500تومان
13502 شناسه محصول
1704 نمایش