شما این محصولات را انتخاب کرده اید

سبد خرید

دانلود جدیدترین طرح جامع شهر اهواز 1397 + آلبوم نقشه‌ها دانلود جدیدترین طرح جامع شهر اهواز 1397 + آلبوم نقشه‌ها
دانلود جدیدترین طرح جامع شهر اهواز 1397 + آلبوم نقشه‌ها دانلود جدیدترین طرح جامع شهر اهواز 1397 + آلبوم نقشه‌ها

دانلود جدیدترین طرح جامع شهر اهواز 1397 + آلبوم نقشه‌ها

امتیاز مشتریان: 5.0 از 1 رای
17% تخفیف
قیمت اصلی 29,500تومان بود.قیمت فعلی 24,500تومان است.

طرح توسعه و عمران (جامع) شهر اهواز 1397

در فایل حاضر جدیدترین طرح توسعه و عمران (جامع) شهر اهواز  برای 1397 (4 فایل گزارش 1285 صفحه) به همراه نقشه های طرح جامع (8 نقشه) با کیفیت بالا ارائه می گردد. 

اهواز یکی از 8 کلانشهر کشور و مرکز استان خوزستان اسـت. آب و نفـت دو عامـل اصـلی در توسعه استان خوزستان است که طرح های فرادست نیز بر محوریت این دو بـه سـازماندهی فضـا پرداخته اند. این شهر از نظر موقعیت جغرافیایی در 51 درجه و 21 دقیقـه عـرض شـمالی و 41 درجـه و 41 دقیقه شرقی قرار دارد. 

از لحاظ پستی و بلندی و توپوگرافی در بخش جلگه ای استان خوزستان و با ارتفـاع متوسط 11 متر از سطح دریا واقع شده است. اقیلم آن گـرم و مرطـوب اسـت بـه عبـارتی میـانگین حداکثر رطوبت نسبی %1992و حداکثر دمای شهر اهواز 3292درجه و میانگین دمای سـالانه 2394 درجه سانتیگراد بـوده اسـت. مسـاحت شـهر اهـواز در محـدودهی قـانونی شـهر (بعد از جداشـدن کوتعبدالله)در حدود 19391هکتار و جمعیت بر اساس آمار رسمی سرشماری سال 1593در ایـن محدوده، معادل 1153191نفر است. 

 

فهرست مطالب طرح توسعه و عمران (جامع) شهر اهواز 1397

 

1- (گزارش مقطع اول: مطالعات فرادست، پایه و پیش نیاز) (261 صفحه)

سازمان فضایی ارتباط و انسجام بین مهم ترین عناصر اصـلی محیطـی، کـارکردی، کالبـدی و ارتباطی را در مقیاس های مختلف مطرح می کند. بنابراین سازمان فضایی در سه مقیاس منطقهای، شهری و پاره شهری مطرح است. ضمن آنکه از دو نگرش طراحی و برنامه ریزی شـهری عناصـر آن متفاوت می باشد. از نگاه مطالعات برنامه ریزی شهری و منطقه ای عناصر سازمان فضـایی را می توان در قالـب سـه شـکل محورهـا، کانونهـا و پهنـه هـا معرفـی نمـود. محورهـا عمـدتات شـامل مسیرهای دسترسی، محورهای خدماتی، آبراه های رودخانه ای و شبکه ریل مـی باشـند.

کانونهـا، تقاطع های اصلی، کره های ورود و خروج و کانون های شاخص فعالیت را دربر مـی گیرنـد. پهنـه های همگن شامل حوزه های عملکردی همگن و حوزه های اکولوژیک و طبیعی می باشـند. کـاربرد این شیوه تقسیم بندی عمدتات در دانش برنامه ریزی منطقه ای و شیوی مصداق دارد. به طـور کلـی علاوه بر عامل اقلیم و موقعیـت جغرافیـایی، شـریانها و شـاهراه هـای ارتبـاطی بـین مراکـز عمـده جمعیتی و مبادی ورود و خروج کالا، حوزه های فعالیتی، مبادی ورودی و خروجی شیوه و ترکیب تولیدات، عوامل موثر در شکل گیری و تبیین سازمان فضایی می باشند.

در سند طرح آمایش سرزمین، استان خوزستان به عنوان حلقه ای ارتباطی میان بنادر جنوبی و پایتخت و دیگر شهرهای ایران حائز اهمیت است و به دلیل هـم جـواری بـا خلـیر فـارس و اهمیـت بازرگانی و منـابع نفتـی و قـرار گیـری در مسـیر خطـوط دریـایی خاورمیانـه از اهمیـت ارتبـاطی، اقتصادی و سیاسی ویژه ای در جایگاه ملی برخوردار است.

در یک شمای کلی سازمان فضائی پیشنهادی استان خوزستان طبق سند آمایش سـرزمین (افـق )1411با توجه به عوامل مذکور بصورت مجموعـه ای از مثلـث میـادین نفتـی، دشـت هـای وسـیع کشاورزی، حوزه های اکولوژیک، خطوط سراسری راه آهن و بزرگراهی، منـاطق ویـژه اقتصـادی، حوزه ها و کانون های شهری با مرکزیت کلان شهر اهواز در چشم انداز توسعه اسـتان ترسـیم و پیشنهاد گردیده است.

همچنین این استان به لحاظ واقع شدن در اراضـی جلگـه ای و کوهسـتانی از دو موقعیت کاملا متفاوت نسبت به منابع طبیعی و در نتیجه توزیع مراکـز جمعیتـی و شـکل گیـری زیرساخت ها برخوردار است. در نیمه غربی، شمال و جنوب استان جلگه وسیعی قرار دارد که عمـده زیرسـاخت هـای اسـتان (شبکه راه، راه آهن و فرودگاه و بنادر) و همچنین مهم ترین کانون های جمعیتی (اهـواز- دزفـول- آبادان- اندیمشک و .).. در این نیمه واقع شده است.

 

2- گزارش مقطع دوم: مطالعات شناخت شهر اهواز (544 صفحه) 

 • 2-1- شناخت
 • 2-2- اوضاع کلی اقتصادی شهر
 • 2-3- مطالعات زیست محیطی شهر
 • -2-4محیط انسان ساخت و کالبدی
 • –تیجه گیری و پیشنهادات طرح جامع حمل و نقل (پایانه ها)
 • – تحلیل و استنتاج از وضع موجود
 • – جمع بندی و نتیجه گیری

3-  پیشنهادات طرح توسعه و عمران (جامع) شهر اهواز 1397 (135 صفحه)

در شهر اهواز محصولات سنتز یکپارچه مطالعات (که به صورت مستقیم الگوی توسعه شهر را تحت تأثیر قرار داده اند) در پنج دسته قابل تقسیم بندی هستند.
1. فرصتهای راهبردی توسعه شهر
2. چالشهای بنیادین پیش روی توسعه شهر
3. نیازها و کارکردهای شهری
4. حوزه بندی کلان اراضی شهر اهواز
5. پروژههای تأثیر گذار بر روند توسعه آتی شهر
در ادامه خلاصهای از یافتههای هر یک از این موارد و تأثیر آن بـر الگـوی توسـعه شـهر ارائـه شده است. 

 

4- ضوابط و مقررات طرح توسعه و عمران (جامع) شهر اهواز (275 صفحه)

در بند ابتدایی این گزارش به ارائه ضوابط کلی هر یک از کاربری های مصوب شهر اهواز پرداخته شده است. در این بخش به ارائه ضوابط و مقدررات شهرسازی و ساختمانی خاص هر کاربری به تفکیک مقیاسهای عملکردی و سایر ضوابط و مقررات مورد نیاز شهر اهواز پرداختده شده است که رعایت آنها تا زمان تهیه طرحهای تفصیلی شهر اهواز الزامی است. 

 

5- نقشه های طرح توسعه و عمران (جامع) شهر اهواز 1397

 1. نقشه اساس طرح جامع شهر اهواز 1397
 2. پهنه بندی حریم شهر اهواز 1397
 3. نقشه پدافند غیرعامل شهر اهواز 1397
 4. تراکم ساختمانی پیشنهادی شهر اهواز 1397
 5. نقشه سلسله مراتب شبکه معابر پیشنهادی شهر اهواز 1397
 6. شبکه معابر پیشنهادی شهر اهواز 1397
 7. نقشه کاربری اراضی پیشنهادی شهر اهواز 1397
 8. کاربری اراضی وضع موجود شهر اهواز 1397

نقشه های طرح جامع اهواز 1397 با کیفیت بسیار بالا ارائه می گردد.

گالری تصاویر

طرح توسعه و عمران (جامع) شهر اهواز 1397 طرح توسعه و عمران (جامع) شهر اهواز 1397

طرح توسعه و عمران (جامع) شهر اهواز 1397 طرح توسعه و عمران (جامع) شهر اهواز 1397

طرح توسعه و عمران (جامع) شهر اهواز 1397 طرح توسعه و عمران (جامع) شهر اهواز 1397

طرح توسعه و عمران (جامع) شهر اهواز 1397 طرح توسعه و عمران (جامع) شهر اهواز 1397

 

جهت دانلود تمامی داده و اطلاعات شهر اهواز کلیک کنید

دانلود طرح جامع سایر شهرهای ایران

طرح جامع شهر مشهد 1395

طرح جامع زاهدان 1384

دانلود طرح جامع رشت 1387

طرح جامع کرمانشاه 1382

دانلود طرح جامع ارومیه 1389

طرح جامع بندرعباس 1387

بازنگری طرح جامع بیرجند 1392

طرح جامع ساری 1394

دانلود طرح جامع قزوین 1394

طرح جامع شهر سمنان 1394

دانلود طرح جامع (راهبردی-ساختاری) شهر کرج 1392

طرح جامع یاسوج 1380

دانلود طرح جامع سنندج 1385 + نقشه ها

دانلود طرح توسعه و عمران (جامع) شهر تبریز 1395

طرح جامع شهر جدید گلبهار 1395

 

 

روشهای پشتیبانی

جهت ارسال تیکت جدید باید وارد حساب کاربری خود شوید.
17% تخفیف
قیمت اصلی 29,500تومان بود.قیمت فعلی 24,500تومان است.
مزایای شما از این خرید:
دسترسی همیشگی
پشتیبانی 24 ساعته
بعد از پرداخت مستقیم به صفحه دانلود محصول هدایت می شود.
بعد از پرداخت همچنین فایل محصول برای شما ایمیل می گردد.
برای خرید محصول نیازی به ثبت نام نیست.
برای دسترسی همیشگی به محصول، در فرایند خرید تیک گزینه ایجاد حساب کاربری را بزنید تا از حساب کاریری همیشه به محصول دسترسی داشته باشید.
دانلود جدیدترین طرح جامع شهر اهواز 1397 + آلبوم نقشه‌ها
امتیاز مشتریان: 5 از 1 رای
شامل: 1285 صفحه و 8 نقشه
تعداد پارت: 12
اندازه: 93 مگابایت
فرمت: PDF-JPEG
زبان: فارسی
استپ: شهرسازی
برگزارکننده: شهرسازان
به روز شده در:

سایر محصولات شهرسازان Other Products

دانلود دقیق‌ترین نقشه کاربری اراضی آذربایجان شرقی با دقت 10 متر
35% تخفیف
شهرسازان
شهرسازان
جدیدترین نقشه پوشش اراضی ( Land Cover) آذربایجان شرقی با دقت مکانی 10 متر 2022 لایه کاربری اراضی یا پوشش اراضی نمای کلی از نوع استفاده از زمین را در کل کشور را بدست می دهد. یکی از مهم ترین کاربردهای این لایه اطلاعاتی در بحث های مکانیابی است. به عنوان مثال در مکانیابی یک […]
410 نمایش
5.0
قیمت اصلی 30,000تومان بود.قیمت فعلی 19,500تومان است.
دانلود جدیدترین نقشه شیپ فایل شبکه راههای استان گیلان
38% تخفیف
شهرسازان
شهرسازان
نقشه شبکه راههای گیلان در سطوح مختلف در فایل حاضر بروزترین نقشه شیپ فایل شبکه ارتباطی استان گیلان 1402 ارائه می گردد. شیپ فایل شبکه راه ها در انواع تحلیل ها و بررسی های شهری و منطقه ای کاربرد دارد. این نقشه یکی از بروزترین نقشه ها است که در حال حاضر نرم افزارهای مسیریاب […]
379 نمایش
5.0
قیمت اصلی 80,000تومان بود.قیمت فعلی 49,500تومان است.
دانلود جدیدترین نقشه شیپ فایل شبکه راههای استان قزوین 1402
38% تخفیف
شهرسازان
شهرسازان
نقشه شبکه راههای قزوین در سطوح مختلف در فایل حاضر بروزترین نقشه شیپ فایل شبکه ارتباطی استان قزوین 1402 ارائه می گردد. شیپ فایل شبکه راه ها در انواع تحلیل ها و بررسی های شهری و منطقه ای کاربرد دارد. این نقشه یکی از بروزترین نقشه ها است که در حال حاضر نرم افزارهای مسیریاب […]
338 نمایش
5.0
قیمت اصلی 80,000تومان بود.قیمت فعلی 49,500تومان است.
دانلود جدیدترین نقشه شیپ فایل شبکه راههای استان فارس 1402
38% تخفیف
شهرسازان
شهرسازان
نقشه شبکه راههای فارس در سطوح مختلف در فایل حاضر بروزترین نقشه شیپ فایل شبکه ارتباطی استان فارس 1402 ارائه می گردد. شیپ فایل شبکه راه ها در انواع تحلیل ها و بررسی های شهری و منطقه ای کاربرد دارد. این نقشه یکی از بروزترین نقشه ها است که در حال حاضر نرم افزارهای مسیریاب […]
367 نمایش
5.0
قیمت اصلی 80,000تومان بود.قیمت فعلی 49,500تومان است.

محصولات مرتبط Related Products

دانلود طرح جامع نقده 1375
28% تخفیف
metadatabase
metadatabase
طرح جامع نقده 1375 در فایل حاضر طرح جامع نقده 1375 ارائه می گردد. طرح جامع نقده 1375 یک محصول کاربردی و ارزشمند برای کاربرانی است که به دنبال اطلاعات دقیق و تفصیلی  این شهر هستند. این طرح شامل 2 گزارش و  در حجم 23 مگابایت است. طرح توسعه و عمران یا جامع برای تدوین […]
3 نمایش
5.0
قیمت اصلی 20,000تومان بود.قیمت فعلی 14,500تومان است.
دانلود طرح جامع میاندوآب 1394 + آلبوم نقشه ها
18% تخفیف
metadatabase
metadatabase
طرح جامع میاندوآب 1394 در فایل حاضر طرح جامع میاندوآب 1394 ارائه می گردد. طرح جامع میاندوآب 1394 یک محصول کاربردی و ارزشمند برای کاربرانی است که به دنبال اطلاعات دقیق و تفصیلی  این شهر هستند. این طرح شامل 5 گزارش و  1 نقشه در حجم 315 مگابایت است. طرح توسعه و عمران یا جامع [...]
19 نمایش
5.0
قیمت اصلی 30,000تومان بود.قیمت فعلی 24,500تومان است.
دانلود طرح جامع مهاباد 1391 + آلبوم نقشه‌ها
21% تخفیف
metadatabase
metadatabase
طرح جامع شهر مهاباد در فایل حاضر طرح جامع شهر شوط 1390 ارائه می گردد. طرح توسعه و عمران یا جامع برای تدوین برنامه و تعیین جهات توسعه شهر و نیز تأمین نیازمندیها بر مبنای پیش بینی ها و اهداف توسعه شهری تهیه شده است. طرح جامع، نظامی است که در آن خط مشی اصولی و […]
35 نمایش
5.0
قیمت اصلی 50,000تومان بود.قیمت فعلی 39,500تومان است.
دانلود طرح جامع شهر نوشین 1392 + آلبوم نقشه ها
28% تخفیف
metadatabase
metadatabase
طرح جامع شهر نوشین 1392 در فایل حاضر طرح جامع شهر نوشین 1392 ارائه می گردد. طرح توسعه و عمران یا جامع برای تدوین برنامه و تعیین جهات توسعه شهر و نیز تأمین نیازمندیها بر مبنای پیش بینی ها و اهداف توسعه شهری تهیه شده است. طرح جامع، نظامی است که در آن خط مشی […]
30 نمایش
5.0
قیمت اصلی 20,000تومان بود.قیمت فعلی 14,500تومان است.