شما این محصولات را انتخاب کرده اید

سبد خرید

دانلود طرح جامع شهر سمنان 1394 + آلبوم نقشه‌ها دانلود طرح جامع شهر سمنان 1394 + آلبوم نقشه‌ها
دانلود طرح جامع شهر سمنان 1394 + آلبوم نقشه‌ها دانلود طرح جامع شهر سمنان 1394 + آلبوم نقشه‌ها

دانلود طرح جامع شهر سمنان 1394 + آلبوم نقشه‌ها

امتیاز مشتریان: 5.0 از 1 رای
20% تخفیف
قیمت اصلی 24,500تومان بود.قیمت فعلی 19,500تومان است.

طرح جامع شهر سمنان 1394

در فایل حاضر فایل های طرح جامع شهر سمنان 1394 به همراه نقشه های طرح جامع ارائه می گردد. طرح جامع شهر سمنان 1394 شامل 5 گرازش (مطالعات حوزه نفوذ، مطالعات حوزه فراگیر، بررسی و شناخت شهر، خصوصیات کالبدی شهر، ظوابط و مقررات اجرایی) و 30 فایل نقشه با کیفیت بالا است.

طرح جامع سمنان 1394

فهرست فایل های  طرح جامع شهر سمنان 1394

1- مطالعات حوزه نفوذ (106 صفحه)

شهرستان سمنان با وسعت 20240کیلومترمربع در دامنه جنوبی رشته کوههـای البـرز قـرار گرفتـه اسـت. ایـن شهرستان از شمال به استان مازندران، از غرب به شهرستان گرمسار، از شرق بـه شهرسـتان دامغـان و از جنـوب بـه دشت کویر و استان اصفهان محدود میگردد.

شهرستان سمنان بین 53درجه و 23دقیقه طول شرقی و 35درجه و 33دقیقه عرض شمالی و در ارتفاع 1117متر از سطح دریا و در مرکزیت استان واقع شده اسـت. براسـاس آخـرین تقسیمات سیاسی شهرستان سمنان دارای 2شهر، 2بخش، 3دهستان و 156آبادی دارای سکنه می باشد.

2- مطالعات حوزه فراگیر  (146 صفحه)

3- بررسی و شناخت شهر (154 صفحه)

شکلگیری شهری چون سمنان در طول تاریخ، تـدریجی، مـداوم و پیوسـته و مـرتبط بـا شـرایط اجتمـاعی، اقتصادی ادوار تاریخی بوده است. ساختار کالبدی شهر در درجه نخست به دنبال پاسخی برای شـرایط حـاد اقلیمـی جغرافیایی منطقه است. در این راستا شکلگیری فضاهای باز و بسته، خانهها وگذرها نه تنها معلول شـرایط اقلیمـی بلکه متأثر از عوامل فرهنگی ـ اجتماعی نیز میباشد.
چنانکه اشاره شد سمنان امروز دارای دو بافت کالبدی متفاوت قدیم و جدید است. هر یک از این دو بخش قـدیم و جدید در عین حال واجد ارزشها و مسائل کالبدی متفاوتی هستند. 

بخش قـدیمی شـهر یکپارچـه و متـراکم، امـا بخش جدید از هم گسسته و پراکنده است. در بخش قدیمی هر شهر میتوان عناصر خاصی را یافـت کـه هویـت آن شهر را نشان میدهد، در حالیکه شهرها در بخش جدید اغلب مانند یکدیگر میباشد.
بخش قدیمی علیرغم فرسودگی شدید هنوز در برخی قسمتها ارزش بصـری خـود را حفـظ کـرده، امـا از نظـر سکونت و آمد و شد مبتلا به مسائل زیادی اسـت. گـذرهای تنـگ بـا دسترسـی دشـوار درون بافـت قـدیم و عـدم برخورداری از تسهیلات و تأسیسات شهری لازم از جمله معضلات شهری بافت قدیم میباشد که ایـن عوامـل باعـث متمرکز شدن فقر شهری در این منطقه شده است.

4- خصوصیات کالبدی شهر (156)

با بررسی خصوصیات کالبدی شهر، ابتدا نحوه استفاده از اراضی مورد مطالعه قرار میگیـرد، سـپس بـه بررسی وضعیت کمی و کیفی کالبدی کارکردهای مختلف شهری و نحوه توزیع خدمات محلهای در منـاطق مختلف شهر پرداخته می شود. در گام بعدی بافت و سازمان شهری و تعیین محدوده محلههای موجـود در شهر، وضعیت تراکم ساختمانی و وضعیت کلی ساختمانهای مسکونی بررسی می شود.

در ادامه با توجه به اهمیت و تأثیرگذاری بالای ساختمان ها در سیمای کالبدی شهر، بررسی ویژگی های ابنیه، مسائل کمـی و کیفی مربوط به وضع مسکن، وضعیت مالکیت اراضی، ابنیه و محوطههای تاریخی و سایر مؤلفه های مرتبط، بخش مهمی از مطالعات وضع موجود را تشکیل می دهد.
یکی از مسائل عمده در شناخت یک شهر، ساختار کلی آن شهر است که در قالب نظام مراکـز شـهری، نظام تقسیمات شهری، پهنه بندی عملکردی، شبکه های ارتباطی و جز آن نمود پیدا می کند، لـذا بخـش پایانی مطالعات کالبدی به بررسی این موضوع اختصاص دارد.

5- ظوابط و مقررات اجرایی (180 صفحه)

مقررات شهرسازی و معماری مجموعه ای از ضوابط و مقررات به منظور فراهم نمودن موازین طراحی، اجرایـی و قانونی توسعه موزون و هماهنگ کالبدی از مقیاس کلان شهر تا خرد است.

ضوابط و مقررات ارائه شـده در طـرح جامع شهر بایستی بر اساس مطالعات پایه شهری در زمینههای مختلـف زیسـت محیطـی، جمعیتـی اجتمـاعی، اقتصادی، کالبدی و مانند آن استوار باشد. در تدوین ضوابط شهر سمنان سـعی شـده اسـت مسـائلی ماننـد اقلـیم، فرهنگ، کالبد، هنجارهای عمومی حاکم بر شهر و مواردی از این دست مد نظر قرار گیرد.
لازم به ذکر است است که براساس مصوبه کمیسیون ماده 5 کلیه ضوابط و مقـررات سـاختمان بـویژه مبحـث سوم و چهارم مقررات ملی لازم الاجرا می باشد.

ایـن ضـوابط جـایگزین تمـامی ضـوابط و مقـررات پیشـین در محدوده عمل شهرداری میشود. توضیح : این ضوابط جایگزین تمامی ضوابط و مقررات پیشین در محدوده عمـل شـهرداری مـی شـود و کلیه ضوابط و مقررات ملی ساختمان بویژه مبحث سوم وچهارم مقررات ملی لازم الاجرا می باشد. 

6- تجزیه و تحلیل و پیشنهادها (147 صفحه)

 

نقشه های طرح جامع سمنان 1394

 1. نقشه اساس طرح
 2. اسکلت بنا
 3. امکانات توسعه و موانع توسعه
 4. پدافند غیرعامل
 5. تراکم جمعیتی نواحی پیشنهادی
 6. تراکم ساختمانی پیشنهادی
 7. تفکیک وظایف سازمانهای مسوؤل در عمران شهر
 8. تقسیمات کالبدی پیشنهادی
 9. توسعه ادواری شهر سمنان
 10. حریم پیشنهادی
 11. حوزه نفوذ شهر
 12. سازمان فضایی
 13. سطوح ارتفاعی و شیب عمومی شهر
 14. سلسله مراتب شبکه ارتباطی موجود
 15. عملکردی آموزشی (شعاع)
 16. شعاع عملکردی درمانی
 17. عملکردی فرهنگی شعاع
 18. شعاع عملکردی فضای سبز
 19. عملکردی مذهبی
 20. شعاع عملکردی ورزشی
 21. طبقات
 22. قدمت
 23. کاربری اراضی (وضع موجود)
 24. کاربری پیشنهادی
 25. کیفیت ساختمان
 26. مالکیت
 27. محدوده و حریم موجود شهر
 28. مصالح نما
 29. موقعیت سیاسی
 30. نحوه دفع آب های سطحی

 

طرح جامع سمنان 1394 طرح جامع سمنان 1394

طرح جامع سمنان 1394 طرح جامع سمنان 1394

طرح جامع سمنان 1394

 

جهت دانلود تمامی داده و اطلاعات سمنان کلیک کنید

دانلود طرح جامع سایر شهرهای ایران

طرح جامع شهر مشهد 1395

دانلود طرح جامع رشت 1387

طرح جامع شهر زاهدان 1384

دانلود طرح جامع شهر یاسوج 1380

دانلود طرح توسعه و عمران (جامع) شهر اهواز 1397

طرح جامع کرمانشاه 1382

دانلود طرح جامع ارومیه 1389

طرح جامع بندرعباس 1387

بازنگری طرح جامع بیرجند 1392

دانلود طرح جامع ساری 1394

طرح جامع قزوین 1394

دانلود طرح جامع (راهبردی-ساختاری) شهر کرج 1392

طرح توسعه و عمران (جامع) شهر تبریز 1395

طرح جامع سنندج 1385 + نقشه ها

روشهای پشتیبانی

جهت ارسال تیکت جدید باید وارد حساب کاربری خود شوید.
20% تخفیف
قیمت اصلی 24,500تومان بود.قیمت فعلی 19,500تومان است.
مزایای شما از این خرید:
دسترسی همیشگی
پشتیبانی 24 ساعته
بعد از پرداخت مستقیم به صفحه دانلود محصول هدایت می شود.
بعد از پرداخت همچنین فایل محصول برای شما ایمیل می گردد.
برای خرید محصول نیازی به ثبت نام نیست.
برای دسترسی همیشگی به محصول، در فرایند خرید تیک گزینه ایجاد حساب کاربری را بزنید تا از حساب کاریری همیشه به محصول دسترسی داشته باشید.
دانلود طرح جامع شهر سمنان 1394 + آلبوم نقشه‌ها
امتیاز مشتریان: 5 از 1 رای
شامل: 1200
تعداد پارت: 35
اندازه: 360 مگابایت
فرمت: pdf-jpeg
زبان: فارسی
استپ: شهرسازی
برگزارکننده: شهرسازان
به روز شده در:

سایر محصولات metadatabase Other Products

دانلود طرح جامع میاندوآب 1394 + آلبوم نقشه ها
18% تخفیف
metadatabase
metadatabase
طرح جامع میاندوآب 1394 در فایل حاضر طرح جامع میاندوآب 1394 ارائه می گردد. طرح جامع میاندوآب 1394 یک محصول کاربردی و ارزشمند برای کاربرانی است که به دنبال اطلاعات دقیق و تفصیلی  این شهر هستند. این طرح شامل 5 گزارش و  1 نقشه در حجم 315 مگابایت است. طرح توسعه و عمران یا جامع [...]
4 نمایش
5.0
قیمت اصلی 30,000تومان بود.قیمت فعلی 24,500تومان است.
دانلود طرح جامع مهاباد 1391 + آلبوم نقشه‌ها
21% تخفیف
metadatabase
metadatabase
طرح جامع شهر مهاباد در فایل حاضر طرح جامع شهر شوط 1390 ارائه می گردد. طرح توسعه و عمران یا جامع برای تدوین برنامه و تعیین جهات توسعه شهر و نیز تأمین نیازمندیها بر مبنای پیش بینی ها و اهداف توسعه شهری تهیه شده است. طرح جامع، نظامی است که در آن خط مشی اصولی و […]
26 نمایش
5.0
قیمت اصلی 50,000تومان بود.قیمت فعلی 39,500تومان است.
دانلود طرح جامع شهر نوشین 1392 + آلبوم نقشه ها
28% تخفیف
metadatabase
metadatabase
طرح جامع شهر نوشین 1392 در فایل حاضر طرح جامع شهر نوشین 1392 ارائه می گردد. طرح توسعه و عمران یا جامع برای تدوین برنامه و تعیین جهات توسعه شهر و نیز تأمین نیازمندیها بر مبنای پیش بینی ها و اهداف توسعه شهری تهیه شده است. طرح جامع، نظامی است که در آن خط مشی […]
23 نمایش
5.0
قیمت اصلی 20,000تومان بود.قیمت فعلی 14,500تومان است.
دانلود طرح جامع سیه چشمه 1390
28% تخفیف
metadatabase
metadatabase
طرح جامع سیه چشمه 1390 در فایل حاضر طرح جامع سیه چشمه 1390 ارائه می گردد. طرح جامع سیه چشمه 1390 یک محصول کاربردی و ارزشمند برای کاربرانی است که به دنبال اطلاعات دقیق و تفصیلی  این شهر هستند. این طرح شامل 4 گزارش در حجم 19 مگابایت است. فهرست گزارش های طرح جامع سیه […]
162 نمایش
5.0
قیمت اصلی 20,000تومان بود.قیمت فعلی 14,500تومان است.

محصولات مرتبط Related Products

دانلود طرح جامع میاندوآب 1394 + آلبوم نقشه ها
18% تخفیف
metadatabase
metadatabase
طرح جامع میاندوآب 1394 در فایل حاضر طرح جامع میاندوآب 1394 ارائه می گردد. طرح جامع میاندوآب 1394 یک محصول کاربردی و ارزشمند برای کاربرانی است که به دنبال اطلاعات دقیق و تفصیلی  این شهر هستند. این طرح شامل 5 گزارش و  1 نقشه در حجم 315 مگابایت است. طرح توسعه و عمران یا جامع [...]
4 نمایش
5.0
قیمت اصلی 30,000تومان بود.قیمت فعلی 24,500تومان است.
دانلود طرح جامع مهاباد 1391 + آلبوم نقشه‌ها
21% تخفیف
metadatabase
metadatabase
طرح جامع شهر مهاباد در فایل حاضر طرح جامع شهر شوط 1390 ارائه می گردد. طرح توسعه و عمران یا جامع برای تدوین برنامه و تعیین جهات توسعه شهر و نیز تأمین نیازمندیها بر مبنای پیش بینی ها و اهداف توسعه شهری تهیه شده است. طرح جامع، نظامی است که در آن خط مشی اصولی و […]
26 نمایش
5.0
قیمت اصلی 50,000تومان بود.قیمت فعلی 39,500تومان است.
دانلود طرح جامع شهر نوشین 1392 + آلبوم نقشه ها
28% تخفیف
metadatabase
metadatabase
طرح جامع شهر نوشین 1392 در فایل حاضر طرح جامع شهر نوشین 1392 ارائه می گردد. طرح توسعه و عمران یا جامع برای تدوین برنامه و تعیین جهات توسعه شهر و نیز تأمین نیازمندیها بر مبنای پیش بینی ها و اهداف توسعه شهری تهیه شده است. طرح جامع، نظامی است که در آن خط مشی […]
23 نمایش
5.0
قیمت اصلی 20,000تومان بود.قیمت فعلی 14,500تومان است.
دانلود طرح جامع سیه چشمه 1390
28% تخفیف
metadatabase
metadatabase
طرح جامع سیه چشمه 1390 در فایل حاضر طرح جامع سیه چشمه 1390 ارائه می گردد. طرح جامع سیه چشمه 1390 یک محصول کاربردی و ارزشمند برای کاربرانی است که به دنبال اطلاعات دقیق و تفصیلی  این شهر هستند. این طرح شامل 4 گزارش در حجم 19 مگابایت است. فهرست گزارش های طرح جامع سیه […]
162 نمایش
5.0
قیمت اصلی 20,000تومان بود.قیمت فعلی 14,500تومان است.