شما این محصولات را انتخاب کرده اید

سبد خرید

دانلود طرح جامع شهر سمنان 1394 + آلبوم نقشه‌ها دانلود طرح جامع شهر سمنان 1394 + آلبوم نقشه‌ها
دانلود طرح جامع شهر سمنان 1394 + آلبوم نقشه‌ها دانلود طرح جامع شهر سمنان 1394 + آلبوم نقشه‌ها

دانلود طرح جامع شهر سمنان 1394 + آلبوم نقشه‌ها

امتیاز مشتریان: 5.0 از 1 رای
20% تخفیف
19,500تومان

طرح جامع شهر سمنان 1394

در فایل حاضر فایل های طرح جامع شهر سمنان 1394 به همراه نقشه های طرح جامع ارائه می گردد. طرح جامع شهر سمنان 1394 شامل 5 گرازش (مطالعات حوزه نفوذ، مطالعات حوزه فراگیر، بررسی و شناخت شهر، خصوصیات کالبدی شهر، ظوابط و مقررات اجرایی) و 30 فایل نقشه با کیفیت بالا است.

طرح جامع سمنان 1394

فهرست فایل های  طرح جامع شهر سمنان 1394

1- مطالعات حوزه نفوذ (106 صفحه)

شهرستان سمنان با وسعت 20240كيلومترمربع در دامنه جنوبي رشته كوههـاي البـرز قـرار گرفتـه اسـت. ايـن شهرستان از شمال به استان مازندران، از غرب به شهرستان گرمسار، از شرق بـه شهرسـتان دامغـان و از جنـوب بـه دشت كوير و استان اصفهان محدود ميگردد.

شهرستان سمنان بين 53درجه و 23دقيقه طول شرقي و 35درجه و 33دقيقه عرض شمالي و در ارتفاع 1117متر از سطح دريا و در مركزيت استان واقع شده اسـت. براسـاس آخـرين تقسيمات سياسي شهرستان سمنان داراي 2شهر، 2بخش، 3دهستان و 156آبادي داراي سكنه مي باشد.

2- مطالعات حوزه فراگیر  (146 صفحه)

3- بررسی و شناخت شهر (154 صفحه)

شكلگيري شهري چون سمنان در طول تاريخ، تـدريجي، مـداوم و پيوسـته و مـرتبط بـا شـرايط اجتمـاعي، اقتصادي ادوار تاريخي بوده است. ساختار كالبدي شهر در درجه نخست به دنبال پاسخي براي شـرايط حـاد اقليمـي جغرافيايي منطقه است. در اين راستا شكلگيري فضاهاي باز و بسته، خانهها وگذرها نه تنها معلول شـرايط اقليمـي بلكه متأثر از عوامل فرهنگي ـ اجتماعي نيز ميباشد.
چنانكه اشاره شد سمنان امروز داراي دو بافت كالبدي متفاوت قديم و جديد است. هر يك از اين دو بخش قـديم و جديد در عين حال واجد ارزشها و مسائل كالبدي متفاوتي هستند. 

بخش قـديمي شـهر يكپارچـه و متـراكم، امـا بخش جديد از هم گسسته و پراكنده است. در بخش قديمي هر شهر ميتوان عناصر خاصي را يافـت كـه هويـت آن شهر را نشان ميدهد، در حاليكه شهرها در بخش جديد اغلب مانند يكديگر ميباشد.
بخش قديمي عليرغم فرسودگي شديد هنوز در برخي قسمتها ارزش بصـري خـود را حفـظ كـرده، امـا از نظـر سكونت و آمد و شد مبتلا به مسائل زيادي اسـت. گـذرهاي تنـگ بـا دسترسـي دشـوار درون بافـت قـديم و عـدم برخورداري از تسهيلات و تأسيسات شهري لازم از جمله معضلات شهري بافت قديم ميباشد كه ايـن عوامـل باعـث متمركز شدن فقر شهري در اين منطقه شده است.

4- خصوصیات کالبدی شهر (156)

با بررسي خصوصيات كالبدي شهر، ابتدا نحوه استفاده از اراضي مورد مطالعه قرار ميگيـرد، سـپس بـه بررسي وضعيت كمي و كيفي كالبدي كاركردهاي مختلف شهري و نحوه توزيع خدمات محلهاي در منـاطق مختلف شهر پرداخته مي شود. در گام بعدي بافت و سازمان شهري و تعيين محدوده محلههاي موجـود در شهر، وضعيت تراكم ساختماني و وضعيت كلي ساختمانهاي مسكوني بررسي مي شود.

در ادامه با توجه به اهميت و تأثيرگذاري بالاي ساختمان ها در سيماي كالبدي شهر، بررسي ويژگي هاي ابنيه، مسائل كمـي و كيفي مربوط به وضع مسكن، وضعيت مالكيت اراضي، ابنيه و محوطههاي تاريخي و ساير مؤلفه هاي مرتبط، بخش مهمي از مطالعات وضع موجود را تشكيل مي دهد.
يكي از مسائل عمده در شناخت يك شهر، ساختار كلي آن شهر است كه در قالب نظام مراكـز شـهري، نظام تقسيمات شهري، پهنه بندي عملكردي، شبكه هاي ارتباطي و جز آن نمود پيدا مي كند، لـذا بخـش پاياني مطالعات كالبدي به بررسي اين موضوع اختصاص دارد.

5- ظوابط و مقررات اجرایی (180 صفحه)

مقررات شهرسازي و معماري مجموعه اي از ضوابط و مقررات به منظور فراهم نمودن موازين طراحي، اجرايـي و قانوني توسعه موزون و هماهنگ كالبدي از مقياس كلان شهر تا خرد است.

ضوابط و مقررات ارائه شـده در طـرح جامع شهر بايستي بر اساس مطالعات پايه شهري در زمينههاي مختلـف زيسـت محيطـي، جمعيتـي اجتمـاعي، اقتصادي، كالبدي و مانند آن استوار باشد. در تدوين ضوابط شهر سمنان سـعي شـده اسـت مسـائلي ماننـد اقلـيم، فرهنگ، كالبد، هنجارهاي عمومي حاكم بر شهر و مواردي از اين دست مد نظر قرار گيرد.
لازم به ذكر است است كه براساس مصوبه كميسيون ماده 5 كليه ضوابط و مقـررات سـاختمان بـويژه مبحـث سوم و چهارم مقررات ملي لازم الاجرا مي باشد.

ايـن ضـوابط جـايگزين تمـامي ضـوابط و مقـررات پيشـين در محدوده عمل شهرداري ميشود. توضيح : اين ضوابط جايگزين تمامي ضوابط و مقررات پيشين در محدوده عمـل شـهرداري مـي شـود و كليه ضوابط و مقررات ملي ساختمان بويژه مبحث سوم وچهارم مقررات ملي لازم الاجرا مي باشد. 

6- تجزیه و تحلیل و پیشنهادها (147 صفحه)

 

نقشه های طرح جامع سمنان 1394

 1. نقشه اساس طرح
 2. اسکلت بنا
 3. امکانات توسعه و موانع توسعه
 4. پدافند غیرعامل
 5. تراکم جمعیتی نواحی پیشنهادی
 6. تراکم ساختمانی پیشنهادی
 7. تفكيك وظایف سازمانهاي مسوؤل در عمران شهر
 8. تقسیمات کالبدی پیشنهادی
 9. توسعه ادواری شهر سمنان
 10. حریم پیشنهادی
 11. حوزه نفوذ شهر
 12. سازمان فضایی
 13. سطوح ارتفاعی و شیب عمومی شهر
 14. سلسله مراتب شبكه ارتباطي موجود
 15. عملکردی آموزشی (شعاع)
 16. شعاع عملکردی درمانی
 17. عملکردی فرهنگی شعاع
 18. شعاع عملکردی فضای سبز
 19. عملکردی مذهبی
 20. شعاع عملکردی ورزشی
 21. طبقات
 22. قدمت
 23. کاربری اراضی (وضع موجود)
 24. کاربری پیشنهادی
 25. کیفیت ساختمان
 26. مالکیت
 27. محدوده و حریم موجود شهر
 28. مصالح نما
 29. موقعیت سیاسی
 30. نحوه دفع آب های سطحی

 

طرح جامع سمنان 1394 طرح جامع سمنان 1394

طرح جامع سمنان 1394 طرح جامع سمنان 1394

طرح جامع سمنان 1394

 

جهت دانلود تمامی داده و اطلاعات سمنان کلیک کنید

دانلود طرح جامع سایر شهرهای ایران

طرح جامع شهر مشهد 1395

دانلود طرح جامع رشت 1387

طرح جامع شهر زاهدان 1384

دانلود طرح جامع شهر یاسوج 1380

دانلود طرح توسعه و عمران (جامع) شهر اهواز 1397

طرح جامع کرمانشاه 1382

دانلود طرح جامع ارومیه 1389

طرح جامع بندرعباس 1387

بازنگری طرح جامع بیرجند 1392

دانلود طرح جامع ساری 1394

طرح جامع قزوین 1394

دانلود طرح جامع (راهبردی-ساختاری) شهر کرج 1392

طرح توسعه و عمران (جامع) شهر تبریز 1395

طرح جامع سنندج 1385 + نقشه ها

روشهای پشتیبانی

جهت ارسال تیکت جدید باید وارد حساب کاربری خود شوید.
20% تخفیف
19,500تومان
مزایای شما از این خرید:
دسترسی همیشگی
پشتیبانی 24 ساعته
بعد از پرداخت مستقیم به صفحه دانلود محصول هدایت می شود.
بعد از پرداخت همچنین فایل محصول برای شما ایمیل می گردد.
برای خرید محصول نیازی به ثبت نام نیست.
برای دسترسی همیشگی به محصول، در فرایند خرید تیک گزینه ایجاد حساب کاربری را بزنید تا از حساب کاریری همیشه به محصول دسترسی داشته باشید.
دانلود طرح جامع شهر سمنان 1394 + آلبوم نقشه‌ها
امتیاز مشتریان: 5 از 1 رای
شامل: 1200
تعداد پارت: 35
اندازه: 360 مگابایت
فرمت: pdf-jpeg
زبان: فارسی
استپ: شهرسازی
برگزارکننده: شهرسازان
به روز شده در:

سایر محصولات metadatabase Other Products

دانلود جدیدترین نقشه شیپ فایل شبکه راههای استان کرمان 1402
38% تخفیف
metadatabase
metadatabase
نقشه شبکه راههای کرمان در سطوح مختلف در فایل حاضر بروزترین نقشه شیپ فایل شبکه ارتباطی استان کرمان 1402 ارائه می گردد. شیپ فایل شبکه راه ها در انواع تحلیل ها و بررسی های شهری و منطقه ای کاربرد دارد. این نقشه یکی از بروزترین نقشه ها است که در حال حاضر نرم افزارهای مسیریاب […]
55 نمایش
5.0
49,500تومان
دانلود جدیدترین نقشه شیپ فایل شبکه راههای استان کردستان 1402
38% تخفیف
metadatabase
metadatabase
نقشه شبکه راههای کردستان در سطوح مختلف در فایل حاضر بروزترین نقشه شیپ فایل شبکه ارتباطی استان کردستان 1402 ارائه می گردد. شیپ فایل شبکه راه ها در انواع تحلیل ها و بررسی های شهری و منطقه ای کاربرد دارد. این نقشه یکی از بروزترین نقشه ها است که در حال حاضر نرم افزارهای مسیریاب [...]
55 نمایش
5.0
49,500تومان
دانلود جدیدترین نقشه شیپ فایل شبکه راههای استان قم 1402
38% تخفیف
metadatabase
metadatabase
نقشه شبکه راههای قم در سطوح مختلف در فایل حاضر بروزترین نقشه شیپ فایل شبکه ارتباطی استان قم 1402 ارائه می گردد. شیپ فایل شبکه راه ها در انواع تحلیل ها و بررسی های شهری و منطقه ای کاربرد دارد. این نقشه یکی از بروزترین نقشه ها است که در حال حاضر نرم افزارهای مسیریاب […]
53 نمایش
5.0
49,500تومان
دانلود جدیدترین نقشه شیپ فایل شبکه راههای استان خراسان رضوی 1402
38% تخفیف
metadatabase
metadatabase
نقشه شبکه راههای خراسان رضوی در سطوح مختلف در فایل حاضر بروزترین نقشه شیپ فایل شبکه ارتباطی استان خراسان رضوی 1402 ارائه می گردد. شیپ فایل شبکه راه ها در انواع تحلیل ها و بررسی های شهری و منطقه ای کاربرد دارد. این نقشه یکی از بروزترین نقشه ها است که در حال حاضر نرم […]
37 نمایش
5.0
49,500تومان

محصولات مرتبط Related Products

دانلود جدیدترین نقشه شیپ فایل شبکه راههای استان سمنان 1402
38% تخفیف
شهرسازان
شهرسازان
نقشه شبکه راههای سمنان در سطوح مختلف در فایل حاضر بروزترین نقشه شیپ فایل شبکه ارتباطی استان سمنان 1402 ارائه می گردد. شیپ فایل شبکه راه ها در انواع تحلیل ها و بررسی های شهری و منطقه ای کاربرد دارد. این نقشه یکی از بروزترین نقشه ها است که در حال حاضر نرم افزارهای مسیریاب […]
45 نمایش
5.0
49,500تومان
دانلود نقشه شیپ فایل محدوده و حریم شهر سمنان
38% تخفیف
metadatabase
metadatabase
نقشه محدوده و حریم شهر سمنان محدوده و حریم شهر از مباحث مهم در شهرسازی و برنامه ریزی شهر است. در فایل حاضر جدیدترین نقشه شیپ فایل محدوده و حریم شهر سمنان ارائه می گردد. محدوده شهر در ساده ترین تعریف محدوده شهر را می توان آخرین نقطه ای از شهر دانست که شهرداری به […]
61 نمایش
5.0
49,500تومان
دانلود نقشه شیپ فایل محدوده شهرهای سمنان 1401
23% تخفیف
metadatabase
metadatabase
شیپ فایل محدوده شهرهای سمنان بر اساس آخرین تقسیمات کشوری 1401 در ساده ترین تعریف محدوده شهر را می توان آخرین نقطه ای از شهر دانست که شهرداری به آن ارائه خدمات می کند و بعد از آن حریم شهر آغاز می گردد. به عبارتی دیگر محدوده شهر عبارت است از حد کالبدی موجود شهر […]
72 نمایش
5.0
38,500تومان
دانلود طرح جامع شهر خوی + آلبوم نقشه‌ها (dwg)
22% تخفیف
faradade
faradade
طرح توسعه و عمران (جامع) شهر خوی طرح توسعه و عمران یا جامع شهر خوی آذربایجان غربی برای تدوین برنامه و تعیین جهات توسعه شهر و نیز تأمین نیازمندیها بر مبنای پیش بینی ها و اهداف توسعه شهری تهیه شده است. طرح جامع، نظامی است که در آن خط مشی اصولی و سیاستهای شهر جدید […]
171 نمایش
5.0
19,500تومان
16235 شناسه محصول
1599 نمایش